Økonomiske analyser, 8/1999

Pensjonsordninger utenom Folketrygden

Publisert:

Denne artikkelen tar sikte på å gi en oversikt over omfang, regler og statistikk for private og kommunale pensjonskasser. Disse pensjonskassene gir ytelser utover Folketrygden og er en del av det som i noen sammenhenger kalles supplerende pensjonsordninger. Den økende andelen av eldre i befolkningen har bidratt til økt fokus på forbedret statistikk for pensjonssystemene i sin helhet og spesielt for supplerende pensjonsordninger. Dette henger sammen med at stadig flere tar del i slike ordninger for å sikre sin egen pensjonstilværelse.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt