Økonomiske analyser, 2/2003

Pensjonskommisjonen bør ta usikkerhet i befolkningsutviklingen alvorlig

Publisert:

Pensjonskommisjonens utredning av et nytt pensjonssystem har naturlig nok et langsiktig perspektiv, faktisk helt frem til år 2050 og enda lenger. En viktig variabel i denne sammenheng er antall eldre. Men den foreløpige rapporten som Pensjonskommisjonen la frem september 2002, inneholdt ingen analyse av den fremtidige utvikling av antall eldre. Anslagene over hvor mange eldre Norge kan ha i 2050 varierer med flere hundre tusen, og vi vet ikke hvilket av anslagene som kommer til å bli riktig – bare at noen av dem er mer sannsynlige enn andre. Det er særlig levealderen som avgjør hvor mange eldre vi vil få, og fremtidig levealder er vanskelig å beregne. Når vi vet at økningen i forventet levealder i mange tilfeller er blitt betydelig underestimert de siste førti årene, er det all grunn til å ta hensyn til demografisk usikkerhet i en ny pensjonsordning, og skape pensjonssystemer som hele tiden er fleksible for demografiske forandringer.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt