Økonomiske analyser, 3/2001

Offentlige finanser 2000

Publisert:

Offentlig forvaltning hadde et overskudd, eller nettofinansinvesteringer, på 209 milliarder kroner i 2000. Målt som andel av bruttonasjonalprodukt (BNP) utgjorde offentlig forvaltnings nettofinansinvestering i Norge 14,7 prosent. Dette er klart høyest i OECD-området. Det er i all hovedsak den høye oljeprisen i 2000 som forklarer veksten i offentlig forvaltnings inntekter. Petroleumsinntektene tilføres statsregnskapet både gjennom driftsoverskudd fra Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumssektoren (SDØE) og gjennom skatteinnbetalinger fra operatørselskapene på norsk sokkel.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt