Statistiske analyser 091

Offentlig sektors finanser 1995-2005

Offentlig sektors finanser er en innføring i økonomisk statistikk om staten, kommunene og offentlige foretak. Formålet er å belyse sentrale sider ved offentlige sektor, blant annet hvordan den finansieres, hva ressursene brukes til og hvilken betydning sektoren har i norsk økonomi.

Publikasjonen inneholder økonomisk statistikk for stats- og kommuneforvaltningen basert på nasjonalregnskapets prinsipper og definisjoner. I tillegg presenteres statistikk for offentlige ikke-finansielle foretak, hovedsakelig etter regnskapslovens definisjoner (av 17. juni 1998). Tidsseriene som publiseres i denne publikasjonen er 1995-2005. Tallene for 2005 er foreløpige. (25.10)

Om publikasjonen

Tittel

Offentlig sektors finanser 1995-2005

Serie og -nummer

Statistiske analyser 091

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7250-9

ISSN

1892-7521

Antall sider

114

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt