Sosiale og økonomiske studier 098

Analyser av endringer i offentlige overføringer til barnefamilier

Mikrosimulering i praksis

Mikrosimulering i praksis. Analyser av endringer i offentlige overføringer til barnefamilier

De offentlige overføringene til barnefamiliene ble vurdert av et offentlig utvalg som avga sin innstilling i juni 1996 i NOU 1996:13 (Barne-og familiedepartementet 1996). Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå ble bedt om å bistå utvalget gjennom å analysere proveny- og fordelingseffekter av ulike endringer i skatte- og overføringssystemet, av betydning for barnefamiliene. Analysene ble utført ved hjelp av skattemodellen LOTTE, og er dokumentert i de fire første vedleggene til Barnefamilieutvalgets innstilling. I denne publikasjonen er disse fire vedleggene samlet. Skattemodellen LOTTE er en sentral modell i Statitisk sentralbyrås modellportefølje av analyseverktøy for samfunnsplanlegging.


Bistanden til Barnefamilieutvalget representerer en viktig anvendelse av modellen, som kan eksemplifisere hvordan beslutningstakere, som Stortinget og Regjeringen, nyttiggjør modellverktøyet. Modellen har et relativt høyt detaljeringsnivå som kommer til sin rett i denne type anvendelser. Det er dessuten lagt stor vekt på å drøfte modellresultatenes betydning i velferdsmessig sammenheng.


Som et grunnlag for den anvendte analysen blir det innledningsvis i denne publikasjonen gitt en drøfting av ulike metodiske tilnærminger for å beskrive den økonomiske levestandarden i befolkningen, og det redegjøres for hvilken tilnærmingsmåte som er benyttet i arbeidet for utvalget. Til tross for at utvalget ikke har hatt noen arbeidstilbudsmodell til disposisjon, kan atferdsresponser vurderes gjennom betraktninger omkring virkninger på marginallønn og gjennom tidligere analyser av hvordan arbeidstilbudet kan bli påvirket av lønn og andre inntektsforhold.

Videre blir det dokumentert hvordan modellen simulerer proveny- og fordelingseffekter av barnetrygd, fødselspenger barnehagesubsidier, etc. Siden effekten av eventuelle endringer i stor grad er bestemt av ordningens fordelingsprofil ved gjeldende regelverk (1996), er det vist til hvordan de ulike støtteordningene er fordelt i befolkningen.

Et annet viktig moment ved fordelingsanalyser av offentlige støtteordninger til en begrenset del av populasjonen (i dette tilfelle barnefamilier), er hvordan inntektene er fordelt mellom befolkningsgrupper. Det dokumenteres derfor hvordan inntektsforholdene er blant barnefamilier og andre grupper. Det vises også til hvordan den økonomiske levestandarden er fordelt mellom ulike grupper av barnefamilier.


Publikasjonen avsluttes med analyser av noen av de endringene som Barnefamilieutvalget hadde til vurdering. Blant annet vises det at beskatning av barnetrygden ikke reduserer ulikheten blant barnefamiliene. Inntektsprøving av barnetrygden er fordelingsmessig gunstig, men fører til drastiske økninger i marginalskattesatsene.


Emneord: Barnefamilier, mikrosimulering, overføringer, skatt, skattemodeller.

Om publikasjonen

Tittel

Mikrosimulering i praksis. Analyser av endringer i offentlige overføringer til barnefamilier

Ansvarlig

Thor Olav Thoresen

Serie og -nummer

Sosiale og økonomiske studier 098

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Skatt for personer, Inntekt og formue , Trygd og stønad

ISBN (trykt)

82-537-4527-3

ISSN

1890-3479

Antall sider

105

Målform

Bokmål

Om Sosiale og økonomiske studier

I serien Sosiale og økonomiske studier publiseres større, vitenskapelige monografier som omhandler områder hvor SSB har forskningsvirksomhet.

Kontakt