Notater 2017/37

Oppslag til hjelp ved filuttrekk og elektronisk skjemarapportering for rekneskapen

Kyrkjeleg fellesråd - rapportering 2017

Notatet « Kyrkjeleg fellesråd-rapportering 2017» er meint å vere ei samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsrekneskapen til rekneskapsrapport.

Erfaringane visar at det er eit behov for eit oppslagsverk som kan brukast både til konverteringa av årsrekneskapen, men også for å visa kva filstruktur rekneskapsrapporten skal ha. Konvertering av årsrekneskapen til gyldige kodar, samt at fila har rett filstruktur er ein viktig føresetnad for å få rekneskapsrapporten godkjend i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Notatet gjev ein oversikt over dei funksjonane, artane og kapitla som er gyldige for rekneskapsåret 2017. Det er også presiseringar av kva kombinasjonar av kontoklasse, funksjon og art i drifts- og/eller investeringsrekneskapen som ikkje vert godkjend. Kapittelet "Kontrollar av rekneskapsrapporten" visar ei detaljert oversikt over krava som blir stilt til rekneskapsrapporten i innrapporteringsportalen hos SSB. Dette er for å sikra god kvalitet på statistikken.

Notatet er og lagt ut på SSBs heimeside:

http://www.ssb.no/innrapportering/offentlig-sektor/kostra-kirke

Kontaktpersonar:

Corretta Aluoch Arodi, tlf. 409 02 556, e-post; cos@ssb.no

Else Bredeli tlf. 409 02 653, e-post ehf@ssb.no

Om publikasjonen

Tittel

Kyrkjeleg fellesråd - rapportering 2017. Oppslag til hjelp ved filuttrekk og elektronisk skjemarapportering for rekneskapen

Ansvarlig

Corretta Aluoch Arodi

Serie og -nummer

Notater 2017/37

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kulturdepartement (KUD)

Emne

KOSTRA

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9615-4

Antall sider

16

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt