Notater 2010/12

Dokumentasjon

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering)

I 1997 startet de første fire kommunene rapporteringen i KOSTRA for året 1996, på tjenesteområdene barnehage, grunnskole, helsetjenester, pleie og omsorg, sosiale tjenester og barnevern. I dag har omfanget av rapporteringen vokst til å omfatte opplysninger om ressursbruk, tjenestetilbud og personellinnsats på de aller fleste kommunale og fylkeskommunale tjenesteområder. I publiseringen av nøkkeltall i KOSTRA bruker vi begrepene finansielle nøkkeltall, prioriteringer, dekningsgrader, produktivitet/enhetskostnader og utdypende tjenesteindikatorer for å gruppere tallene. KOSTRA kom til for å forenkle rapporteringen fra kommunene til staten ved at data rapporteres bare en gang, selv om de skal brukes til ulike formål. All rapportering fra kommunene til SSB skjer ved elektronisk datautveksling. Der SSB ikke selv samler inn data, hentes disse fra andre sentrale registre. Bakerst i denne publikasjonen finnes tabeller med utvalgte nøkkeltall for noen sentrale tjenesteområder innen kommune og fylkeskommune. Den fullstendige oversikten får en på KOSTRAs nettsider på ssb.no.

Om publikasjonen

Tittel

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering). Dokumentasjon

Ansvarlig

Kari Anita Solaas Paulsen

Serie og -nummer

Notater 2010/12

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

KOSTRA

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7848-8

ISBN (trykt)

978-82-537-7847-1

Antall sider

39

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt