Økonomiske analyser, 3/2001

Har Norge råd til folketrygden? : Norges trygdepolitiske utfordring i et europeisk perspektiv

Publisert:

Artikkelen gjengir beregninger som viser at pensjonsbyrden kan øke betydelig raskere i Norge enn i EU de neste 50 årene. Dette må sees i lys av at en relativt sett gunstig demografisk utvikling i Norge mer enn motvirkes av en antatt sterk reell opptrapping i pensjon per mottaker. Norge står imidlertid i utgangspunktet i en vesentlig gunstigere finansiell situasjon enn EU-landene. Som kjent har den norske staten store nettofordringer og en betydelig oljeformue, som kan betraktes som en implisitt delvis fondering av fremtidige pensjonsforpliktelser. En videreføring av dagens pensjonssystem vil likevel kreve betydelig statlig sparing fremover. En løpende bruk av petroleumsinntekter om lag tilsvarende den forventede realavkastningen på Statens petroleumsfond, tilsier at en i fremtiden enten må gjennomføre innstramminger i pensjonssystemet, eller godta at utgiftene utenom pensjonsutgifter etterhvert øker langsommere enn skatter og avgifter fra Fastlands-Norge.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt