Økonomiske analyser, 2/2005

Fra ressursinnsats til velferdsvirkninger

Publisert:

Artikkelen og rapporten den bygger på,1 har som mål å svare på hvor mye ressurser allokeres over statsbudsjettet eller via andre kilder for sosiale sektorer og fattigdomsbekjempelse; hvordan disse ressursene fordeles innenfor sektorene og hva slags tjenester kan dermed tilbys; hvem som er brukerne; og hvordan bidrar bruken av disse tjenestene til å forbedre levekår og levestandard samt å redusere fattigdommen? Vi presenterer et statistikksystem som kan følge prosessen stegvis fra offentlig og privat ressursbruk, fordeling innen sektorene, faktisk tjenestetilbud dvs både kvalitet og tilgjengelighet, bruk av tjenestetilbudet, status for hva som er oppnådd innenfor hver sektor, fattigdomsreduksjon og eventuelle andre sluttmål, samt hvordan dette i sin tur igjen påvirker økonomisk, sosial og menneskelig utvikling. Vår målsetting overlapper med to store internasjonale initiativ, Tusenårsmålene (Millennium Development Goals - MDGs) og Fattigdomsreduksjonsstrategiene (Poverty Reduction Strategy Papers - PRSPs) og begge initiativ er integrert i opplegget som presenteres her.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt