Økonomiske analyser, 6/2004

Fordelingseffekter av merverdiavgiftsreformer

Publisert:

Vi analyserer fordelingseffekter mellom husholdninger som følge av to merverdiavgiftsreformer. Den første er en provenynøytral versjon av 2001-reformen, som innførte merverdiavgift på flere tjenester, økte satsen fra 23 til 24 prosent og halverte satsen på næringsmidler. Dette førte til et fall i provenyet, som i vår analyse er kompensert ved å øke merverdiavgiftssatsen med ytterligere ett og et halvt prosentpoeng. Den andre reformen innfører merverdiavgift på alle tjenester, fjerner investeringsavgiften og øker merverdiavgiftssatsen med om lag ett prosentpoeng for å oppnå provenynøytralitet. Resultatene viser at den første reformen fører til en jevnere fordeling av levestandard mellom husholdningene, mens fordelingseffekten er nær null for den andre reformen. I analysen har vi kombinert en generell likevektsmodell og en mikrosimuleringsmodell.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt