Rapporter 2011/23

Alternative metoder for beregning av kostnadsnøkler for utgiftsutjevning mellom kommuner

Inntektssystemet er et kriteriebasert system for fordeling av statlige rammetilskudd til kommunene, administrert av Kommunal- og regionaldepartementet.

Inntektssystemet er et kriteriebasert system for fordeling av statlige rammetilskudd til kommunene, administrert av Kommunal- og regionaldepartementet. Det overordnete formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes økonomiske forutsetninger for et likeverdig tjenestetilbud. Med likeverdig tjenestetilbud menes at kvaliteten og omfanget på tilbudet overfor ulike grupper av mottakere skal være uavhengig av bostedskommune. Hensynet til likeverdige tjenestetilbud blir søkt ivaretatt gjennom et inntektsutjevnende tilskudd og et utgiftsutjevnende tilskudd. Det inntektsutjevnende tilskuddet skal motvirke forskjeller som skyldes at kommunene har ulike skattegrunnlag, og gir med andre ord kompensasjon til kommuner med lavt skattegrunnlag per innbygger.

Kommunene står overfor ulike kostnader for å yte lovpålagte tjenester og innfri pålagte minstestandarder. Siden kommunene har ulik størrelse, geografi og befolkningssammensetning, følger det at de har forskjellige kostnader for å dekke befolkningens behov for kommunale tjenester. Slike kostnader kalles utgiftsbehov. Det utgiftsutjevnende tilskuddet skal motvirke økonomiske forskjeller mellom kommunene som skyldes variasjoner i utgiftsbehovet. Inntektssystemet for kommunene er basert på kostnadsnøkler som brukes til å kompensere kommunene for variasjoner i utgiftsbehov gjennom fordelingen av rammetilskudd. Et formål med denne rapporten er å diskutere alternative metoder for å beregne utgiftsbehov og utgiftsutjevnende tilskudd, og sammenlikne resultatene ved bruk av de ulike metodene.

Kommunal- og regionaldepartementet innførte i 2011 en ny kostnadsnøkkel for kommunene. Denne revisjonen var delvis basert på estimeringsresultater fra modellen KOMMODE, som er en simultan modell for kommunenes pengebruk. Denne rapporten dokumenterer resultater fra beregning av kostnadsnøkler som er avledet fra KOMMODE. Det blir beregnet kostnadsnøkler for administrasjon, grunnskoler, helsetjenesten, sosialhjelp, barnevern og pleie og omsorg. Det metodiske grunnlaget for slike beregninger blir diskutert, og det blir vist hvordan alternative analysemetoder og forutsetninger påvirker resultatene. Et viktig formål med rapporten er å studere stabiliteten i kostnadsnøklene over tid. Dette blir gjort ved å estimere kostnadsnøkler for ulike kommunale tjenester for hvert av årene 2001 – 2008. Resultatene viser at kostnadsnøklene er relativt stabile, men at endringer over tid i de estimerte kostnadsnøklene likevel kan gi betydelige utslag i størrelsen på de utgiftsutjevnende tilskuddene for enkelte kommuner. Dette gjelder særlig for kommuner som har ekstremt høye eller lave verdier på ett eller flere kriterier i kostnadsnøkkelen.

Prosjektstøtte: Kommunal- og regionaldepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Alternative metoder for beregning av kostnadsnøkler for utgiftsutjevning mellom kommuner

Ansvarlig

Audun Langørgen

Serie og -nummer

Rapporter 2011/23

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Kommunale finanser

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8128-0

ISSN

1892-7513

Antall sider

60

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt