Utgifter til egenproduksjon i statsforvaltningen. Etter virksomhetsområde. I milliarder kroner. 2012.

Tilbake til artikkelen

Utgifter til egenproduksjon i statsforvaltningen. Etter virksomhetsområde. I milliarder kroner. 2012.
  2012
Spesialisthelsetjenesten 98,1
Universiteter og høgskoler 30,6
Forsvaret 29,6
Politi og påtale 14,2
Statens vegvesen 12,5
NAV 10,8
Sektorovergripende administrasjon 5,9
Skatteetaten 5,2
Forsvar ellers 5,1
Jernbaneverket 4,9
Finansforvaltning ellers 4,5
Fiskeri, landbruk og mat 4,5
Helsetjenester ellers 4,1
Kriminalomsorgen 4,0
Domstoler og andre konfliktløsningsorganer 3,9
Næringsøkonomi ellers 3,8
Utenrikstjenesten 3,8
Statlig barnevern 3,7
Offentlig orden og trygghet ellers 2,7
Andre kunnskapsinstitusjoner 2,7
Fylkesmannsembetene 2,6
Sosiale tjenester ellers 2,2
Olje og energi 2,2
Miljøvern 2,1
Kultur 2,0
Kystverket 1,8
Toll- og avgiftsetaten 1,5
Kirke 1,5
Innvandringsregulering 1,3
Samferdsel ellers 0,9
Interne kjøp og salg innen statsforvaltningen -9,7
Statsforvaltningen 262,7

Kontakt