Rapporter 2015/32

Undersøkelse om bibliotekbruk 2015

Rundt 40 prosent av oss har besøkt et folkebibliotek i løpet av det siste året, en nedgang på rundt 10 prosentpoeng fra 2005. Nedgangen er spesielt stor blant de mellom 16 og 44 år, mens de yngste og de eldste bruker biblioteket omtrent som før.

Rundt 40 prosent av oss har besøkt et folkebibliotek i løpet av det siste året, en nedgang på rundt 10 prosentpoeng fra 2005. Nedgangen er spesielt stor blant de mellom 16 og 44 år, mens de yngste og de eldste bruker biblioteket omtrent som før.

En ny rapport gir tall på folks bruk av biblioteker i 2015. Tilsvarende undersøkelse ble også gjennomført i 1998 og 2005. Tallene viser en klar nedgang i bruk av folkebibliotekene. I 2005 svarte rundt halvparten av oss at de hadde besøkt et bibliotek det siste året, mens 40 prosent svarte det samme ved årets undersøkelse. Nedgangen kommer i aldersgruppene fra 16 til 44 år. Personer fra 45 til 79 år bruker biblioteket omtrent like mye som tidligere. Blant de under 16 er det også små forskjeller i bruken av bibliotek sammenlignet med 2005.

Ikke bare boklån

Mens færre benytter seg av tradisjonelle bibliotekstjenester, er det flere som tar i bruk bibliotekene på andre måter. Flere benytter seg av bibliotekets nettjenest¬er, både i bibliotekets lokaler og fra andre lokasjoner, for eksempel til å forlenge lånetiden. Bruk fra andre lokasjoner øker særlig for aldersgruppene under 45 år. En tredel av de spurte oppgir også å ha sett utstillinger på folkebibliotek siste året, mens en av fire har vært på møter, forestillinger, kurs, debatter og liknende arrangert av biblioteket. Dette gjelder spesielt for aldersgruppene 45 år og eldre.

Fornøyde med biblioteket

Selv om færre besøker folkebibliotekene, svarer hele 77 prosent av de spurte at det er viktig med et godt bibliotek i kommunen. Kvinner og personer med høy utdanning er særlig opptatt av å beholde bibliotektilbudet. De som bruker biblioteket er også jevnt over godt fornøyde med tilbudet. Mer enn 9 av 10 spurte er enige i at biblioteket har et godt og variert utvalg av bøker.

Les mer om folks bruk av folkebibliotek i rapporten. Her finner du tabeller og figurer fordelt blant annet på kjønn og alder.

Om publikasjonen

Tittel

Undersøkelse om bibliotekbruk 2015

Ansvarlige

Bengt Oscar Lagerstrøm, Mathias Killengreen Revold

Serie og -nummer

Rapporter 2015/32

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kulturdepartementet

Emne

Kultur

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9183-8

ISBN (trykt)

978-82-537-9182-1

ISSN

1892-7513

Antall sider

118

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt