Sosiale og økonomiske studier 064

Tidsbruk og aktivitet i nærmiljø

Temaet for denne publikasjonen er ulike gruppers daglige og ukentlige bruk av nærmiljøet til forskjellige typer aktiviteter, og deltaking i aktiviteter sammen med andre for å bedre betingelsene for bruken av nærmiljøet.

En viktig grunn til at nærmiljøet har fått øket politisk oppmerksomhet i de senere år er dets potensiale for forebygging av sosiale problemer og forebygging av institusjonsopphold for eldre/funksjonshemmede. For å kunne virke slik kreves det et nærmiljø med deltaking og samhandling mellom flere grupper. Dette forutsetter et bredt nærmilj6tilbud både for det fysiske miljø, servicetilbud og det sosiale miljø.

Nærmiljø er et lite entydig begrep, det finnes ikke klare grenser verken geografisk eller sosialt. Slik begrepet brukes i denne rapporten tar det utgangspunkt i en kombinasjon av en geografisk avgrensning (2 km eller en halv times gangavstand fra bolig), og hva folk oppfatter som sitt nmrmiljø. Egen bolig/tomt er ikke en del av nærmiljøet etter definisjonen her.

Tidsnyttingsundersøkelsen 1980-81 utgjør datagrunnlaget for rapporten. Her er det ved hjelp av dagbaer registrert tidspunkt for aktiviteter (arbeid, fritid osv.), hvor lenge aktivitetene foregår, hvem aktivitetene foretas sammen med og hvor de foregår.

Resultatene fra denne analysen viser at vi bruker 9 timer i nærmilj0 i leipet av en uke til alle aktiviteter utenom lønnet arbeid. Menn og kvinner bruker i gjennomsnitt like mye tid i nærmiljø. Mesteparten av tiden brukes til fritidsaktiviteter, 5,4 timer i uka. Sosialt samvær utgjør nesten halvparten av tiden brukt til fritidsaktiviteter. I tillegg vil også en del av de andre fritidsaktivitetene foregå sammen med andre. Vi bruker noe over 1 time i uka til kj6p av varer og tjenester i nærmiljø og en og en halv time til annet husholdsarbeid (bl.a. omsorg for barn og eldre).

Om publikasjonen

Tittel

Tidsbruk og aktivitet i nærmiljø

Ansvarlig

Marit Wårum

Serie og -nummer

Sosiale og økonomiske studier 064

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (trykt)

82-537-2534-5

ISSN

1890-3479

Antall sider

91

Målform

Bokmål

Om Sosiale og økonomiske studier

I serien Sosiale og økonomiske studier publiseres større, vitenskapelige monografier som omhandler områder hvor SSB har forskningsvirksomhet.

Kontakt