Rapporter 2005/15

Arbeidstid blant ulike grupper og i ulike tidsperioder, belyst gjennom tidsbruksundersøkelsene 1971-2000

Tid til arbeid

Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2000/2001 en omfattende undersøkelse om nordmenns tidsbruk. Det er tidligere blitt gjennomført undersøkelser i 1971, 1980 og 1990. Vi kan dermed se på endringer i tidsbruken og relaterte faktorer over de siste 30 åra. Denne rapporten gir et innblikk i nordmenns arbeidstid. Siden det har foregått store forandringer, særlig i kvinners arbeidstid de siste 30 åra, er det lagt vekt på å få fram de endringene de siste 30 åras tidsbruksundersøkelser gir uttrykk for. Rapporten er brukt som bakgrunnsmateriale til Deltidsutvalgets utredning om deltid og undersysselsetting i norsk arbeidsliv.

Av resultatene i undersøkelsen kan det nevnes at andelen personer i alderen 20-66 år som bruker tid på inntektsgivende arbeid en gjennomsnittsdag har hatt en liten men jevn økning i løpet av de siste 30 åra, fra 59 i 1971 til 64 prosent i 2000. Stigningen har funnet sted innenfor ordinært arbeid i hovedyrke. Mens arbeidsdagen er blitt noe kortere for menn, har det vær en økning for kvinner. Den totale tiden til arbeid, inkludert inntektsarbeid og husholdsarbeid har sunket noe de siste 30 åra. Dette gjelder begge kjønn, men særlig for kvinner. I hele perioden hadde menn lengst total arbeidstid. Nedgangen i total arbeidstid har vært størst for de yngste og de eldste. De som lever i et parforhold og har barn under 16 år, bruker mest tid på arbeid totalt. Arbeidstidsøkningen har vært størst blant personer i femtiåra, og nedgangen har vært størst blant dem i gruppen 60-66 år. Det er de som tjener mest som også arbeider mest. De med høyest utdanning arbeider dessuten mer enn andre.

De siste 30 åra har fordelingen av arbeidstida over dagen på hverdager forandret seg lite. Lørdagsarbeid er derimot forskjøvet lenger utover dagen. Det er også blitt mer kveldsarbeid på søndager. Kvinners inntektsgivende arbeid er til en stor del konsentrert fra kl. 9 til 15, mens menns arbeidstid starter tidligere og slutter seinere. Som et resultat av stadig økende yrkesaktivitet blant kvinner, har andelen som utfører husholdsarbeid på formiddagen blitt halvert fra 1971 til 2000. Blant alle sysselsatte er det 10 prosent som har inntektsarbeid hjemme en gjennomsnittsdag, menn i større grad enn kvinner. To prosent arbeider bare hjemme. Søndagen er den mest typiske hjemme-arbeidsdagen. Høy utdanning og hjemmearbeid hører sammen, mens det er lite hjemmearbeid blant personer med mye manuelt arbeid.

Videre viser undersøkelsene at blant gifte/samboende med barn under 16 år gjelder deltidsarbeid helst kvinner, særlig de med godt lønnet ektefelle. De med lang utdanning har mindre deltidsarbeid enn andre. Flertallet av deltidsarbeidende uttrykker at de er fornøyd med arbeidstiden. Fordelingen av inntektsarbeid over døgnet er nokså lik mellom heltids- og deltidsarbeidende kvinner. Nær tre av fem som er i deltidsarbeid er på arbeid en gjennomsnitts hverdag. Forskjellen i arbeidstid per dag har blitt mindre mellom heltids- og deltidsarbeidende kvinner de siste 30 åra. De dagene de er på arbeid er deltidsarbeidende om lag en time mindre på arbeid enn heltidsarbeidende.

Kvinner i deltidsarbeid gjør mer husarbeid totalt sett enn de heltidsarbeidende. De på sin side gjør mer husarbeid i helgene. De deltidsarbeidende kvinnene har mer fritid og har mer nattesøvn enn heltidsarbeidende. En del av den ekstra fritiden går med til sosialt samvær og fjernsynsseing. Deltidsarbeidende bruker mer tid sammen med barn enn de som er i heltidsarbeid.

Prosjektstøtte: Arbeids- og sosialdepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Tid til arbeid. Arbeidstid blant ulike grupper og i ulike tidsperioder, belyst gjennom tidsbruksundersøkelsene 1971-2000

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Rapporter 2005/15

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (elektronisk)

82-537-6808-7

ISBN (trykt)

82-537-6807-9

ISSN

0806-2056

Antall sider

33

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt