Notater 2017/34

En kartlegging av eksisterende datakilder og vurdering av fremgangsmåter for statistikk

Statistikk over samiske språkbrukere i Norge

Det finnes i dag ingen offentlig registrering av personer som snakker samisk i Norge, og dermed heller ingen offentlig statistikk over utbredelsen av de samiske språkene.

I dette notatet gjennomgår og vurderer SSB eksisterende datakilder som kan belyse utbredelsen av de samiske språkene, og hvordan de ulike kildene kan tenkes benyttet som grunnlag for etablering av fremtidig statistikk på området.

Metodikken som anbefales, er først å etablere en type statistisk populasjon over personer med høy sannsynlighet for enten å snakke samisk eller ha potensiale for å utvikle «sitt» samiske språk. En finner fram til denne statistiske samespråklige populasjonen ved å ta utgangspunkt i de største og beste foreliggende registre over personer av samisk ætt eller med forventet samisk tilknytning. Det samiske valgmanntallet, Folke- og boligtellingen i 1970, Reindriftsforvaltningens register over personer med reinmerke og grunnskolens register over personer med avgangskarakterer i samisk, er vurdert som de mest sentrale kildene.

Når alle relevante registerkilder er hentet inn, vil en ved å benytte Folkeregisteret som koblingsnøkkel, kunne supplere den statistiske populasjonen med familie- og slektsrelasjoner til disse personene og ende opp med et utvidet slektstre over personer med høy sannsynlighet for samisk tilknytning og språk.

En slik statistisk samiskspråklig populasjon vil i neste omgang kunne utnyttes til å trekke utvalg for spørreundersøkelser der tema er samisk språk og språkutvikling.

SSB har til slutt gitt noen foreløpige anbefalinger rundt hvordan en slik spørreundersøkelse kan utformes med sikte på å kartlegge utbredelsen av de samiske språkene i Norge. SSB mener at det vil være hensiktsmessig å gjennomføre en pilot i første omgang for å kartlegge de ulike registerkildenes faktiske kvalitet bedre. En pilot vil også gi viktige innspill til utforming og design for en fremtidig spørreundersøkelse om samisk språk, og dessuten gi oss nærmere svar på hvor god statistikk det vil være mulig å utvikle på grunnlag av en slik spørreundersøkelse.

 

Om publikasjonen

Tittel

Statistikk over samiske språkbrukere i Norge. En kartlegging av eksisterende datakilder og vurdering av fremgangsmåter for statistikk

Serie og -nummer

Notater 2017/34

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9605-5

Antall sider

25

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt