Kultur- og mediebruk blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Mye TV og kino, lite avislesing og teaterbesøk

Publisert:

Internett og tv er de mest brukte mediene blant innvandrere fra Afrika, Asia, Latin-Amerika og Europa utenom EU, mens radiolytting og avislesing er mindre utbredt enn i befolkningen generelt. Kulturbruken er jevnt over noe lavere blant innvandrere fra disse landene.

Det viser den nye rapporten ” Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn” som er skrevet av statistikkrådgiver Odd Frank Vaage i Statistisk sentralbyrå. Rapporten kartlegger for første gang kultur- og mediebruken blant personer med innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre og sammenlikner denne med mediebruken blant den norske befolkningen generelt. Spørreskjemaet ble bare sendt ut på norsk, så de som har svart behersker det norske språket.

Tv og Internett mest populært

Rapporten viser at fjernsyn og Internett er de mediene som har høyest brukerandel en gjennomsnittsdag både blant befolkningen i Norge, blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere og blant innvandrere fra EU/EøS med flere. Andelen som ser på fjernsyn er høy blant både menn og kvinner i alle landgrupper. Dette er det mediet både menn og kvinner bruker mest tid på uansett landbakgrunn.

Andel som har brukt ulike massemdier en gjennomsnittsdag, etter landgruppe. Alder 9-59 år. 2008. Prosent

Tre ulike grupper blir sammenliknet

Tre gruppers kultur- og mediebruk blir sammenlignet i intervjuundersøkelsen denne rapporten bygger på: Den ene gruppen er befolkningen i Norge, den andre er personer med innvandrerbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Europa utenom EU/EøS og den tredje er innvandrere fra EU/EøS, USA, Canada og Australia. I alle tre gruppene er alderen 9-59 år.

 

Vekting

Nettoutvalget blant befolkningen i Norge og blant innvandrere fra EU/EøS, USA, Canada og Australia er vektet i forhold til bruttoutvalget blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Europa utenom EU/EøS, etter kjønn, alder, utdanning og hvor sentralt bostedet er. Denne vektingen er gjort for å eliminere forskjellene mellom gruppene når det gjelder disse bakgrunnsvariablene. Disse variablene har mye å si både for folks mediebruk og kulturbruk.

Lite avislesing og radiolytting

De fra Asia/Afrika med flere er den gruppen som i minst grad bruker radio og papiraviser. I det hele tatt er det færre brukere av trykte medier blant dem fra Asia/Afrika med flere enn fra de andre gruppene.

Det er lite lesing av distrikts- og lokalaviser blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere. Nær 60 prosent av dem fra Asia/Afrika med flere leser ikke papiravis i løpet av dagen. Likevel er det norske papiraviser som blir mest lest. Det er en større andel som har avisabonnement blant befolkningen i Norge enn i de andre landgruppene, men innvandrerne som abonnerer på aviser, abonnerer i hovedsak på norske. Det er også først og fremst norske blad som blir lest når de med innvandrerbakgrunn leser ukeblad og tegneserieblad.

Av bøker er det romaner/noveller som helst blir lest i alle landgruppene. Kvinner leser mest romaner uansett landbakgrunn. I alle gruppene leser nær 50 prosent bøker med norsk som originalspråk. Flertallet i alle gruppene leser helst boka på norsk.

Unge innvandrere ser mye på tv

Barn og unge med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere bruker mye tid til fjernsyn og Internett sammenlignet med samme aldersgrupper blant befolkningen i Norge. Mens de eldste er blant dem som i størst grad ser på TV blant befolkningen i Norge, er det lavest andel TV-seere blant de eldste blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere.

Fire av ti ser tv-sendinger fra hjemlandet

Fire at ti med innvandrerbakgrunn kan se TV-sendinger fra hjemlandet. Innvandrergruppene ser mindre på NRK og TV2 enn befolkningen i Norge. Menn ser mest på andre kanaler enn de vanlige ”norske” kanalene. Det er de med innvandrerbakgrunn som har bodd lenge i Norge som ser mest på NRK.

Internett brukes nokså likt i alle tre gruppene. Nyheter på Internett fra opprinnelseslandet benyttes i betydelig grad av begge landgrupper

Kino og fotball er populært

å gå på kino er den vanligste kulturaktiviteten for alle tre gruppene i undersøkelsen. De fra Asia/Afrika med flere har vært flest ganger på bibliotek og tros-/livssynsmøter. Aktive blant befolkningen i Norge går 12 ganger på idrettsarrangement per år, mens aktive fra Asia/Afrika med flere går 17 ganger på tros-/ eller livssynsmøte. I kinosalen ser flest krim og action både blant befolkningen i Norge og dem fra Asia/Afrika med flere. På idrettsbanen ser alle landgruppene mest på fotball.

Andel som har brukt ulike massemdier en gjennomsnittsdag, etter landgruppe. Alder 9-59 år. 2008.

De unge er mest kulturaktive

Barn og unge er mest kulturaktive både blant befolkningen i Norge og blant dem med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere. Flest bruk er det blant dem med høyest husholdningsinntekt i begge landgrupper.

Når vi ser på innvandrere oppdelt etter verdensdeler, finner vi at kulturbruken er jevnt over noe lavere blant dem fra Asia/Afrika med flere enn dem fra andre deler av verden. Blant noen enkeltland med mange innvandrere i Norge, er det de med bakgrunn fra Bosnia-Hercegovina som har brukt flest kulturtilbud.

Splitter vi de med innvandrerbakgrunn fra Asia/Afrika med flere i norskfødte og de som er født i utlandet, ser vi at de norskfødte med innvandrerbakgrunn i noe større grad er kulturbrukere enn innvandrerne. Botid i Norge har ingen sammenheng med andelen som bruker kulturtilbudene. Når vi ser på dem som aldri har benyttet de ulike kulturtilbudene, finner vi at andelen er størst blant dem fra Asia/Afrika med flere.

Populært å låne bøker på biblioteket

Det er betydelig låneaktivitet på biblioteket blant alle tre gruppene. Både befolkningen i Norge og de fra Asia/Afrika med flere går mest på folkemuseer og kunstmuseer når de går på museum. De fra Asia/Afrika med flere går mer på musikaler og barneteater enn befolkningen i Norge gjør når de går på teater/musikal/revy.

På kunstutstillinger er det mest maleriutstillinger for begge grupper. Når de går på konserter går de fra Asia/Afrika med flere i større grad på konserter med folke-/etnisk musikk enn befolkningen i Norge. De fra Asia/Afrika med flere går også mer enn andre på festivaler med folkemusikk når de går på kulturfestivaler.

Selv om det er ulike kulturinteresser i de tre landgruppene, er det kvinner som har størst interesse for teater, opera og ballett i alle landgruppene.

Når det gjelder egen kulturaktivitet, er det mindre egenaktivitet blant dem fra Asia/Afrika med flere enn i de andre landgruppene. Dette gjelder både musikk- og idrettsaktiviteter.

Les hele rapporten her .

Kontakt