Ny rapport om tid til arbeid

Mer husarbeid og fritid for kvinner i deltidsjobb

Publisert:

Vi bruker mindre tid på inntektsarbeid og husholdsarbeid samlet nå enn for 30 år siden. Særlig gjelder dette for kvinner. Deltidsarbeidende kvinner med mindreårige barn gjør mer husarbeid enn de som jobber heltid. Samtidig har de også mer fritid og sover mer enn de heltidsarbeidende. Én av ti sysselsatte arbeider hjemme hele eller deler av arbeidsdagen.


Den ferske rapporten Tid til arbeid viser hvordan arbeidstiden er fordelt i forhold til andre gjøremål og hvordan den er fordelt over døgnet, uka og året. Den gir også et innblikk i utviklingen av nordmenns arbeidstid fra 1970 og framover. Resultatene i rapporten bygger på tidsbruksundersøkelsene som er gjennomført i Statistisk sentralbyrå de siste 30 åra. I denne perioden har det foregått store forandringer, særlig når det gjelder kvinners arbeidstid.

Flere er i arbeid

Andelen personer i alderen 20-66 år som bruker tid på inntektsgivende arbeid en gjennomsnittsdag har hatt en liten, men jevn økning i løpet av de siste 30 åra, fra 59 prosent i 1971 til 64 prosent i 2000. Stigningen har skjedd innenfor ordinært arbeid i hovedyrke. Mens arbeidsdagen er blitt noe kortere for menn, har kvinnene arbeidsdag blitt lengre.

Mindre arbeid totalt siste 30 år

Den totale tiden til arbeid, inkludert inntektsarbeid og husholdsarbeid, har sunket noe de siste 30 åra. Dette gjelder begge kjønn, men særlig for kvinner. I hele perioden hadde menn lengst total arbeidstid. Nedgangen i total arbeidstid har vært størst for de yngste og de eldste.

Tid til inntektsarbeid/arbeidsreiser, husholdsarbeid og arbeid i alt for menn og
kvinner 20-66 år. Mandag-fredag 1971-2000. Timer og minutter
Menn Kvinner
      1971       1980       1990       2000       1971       1980       1990       2000
Inntektsarbeid og arbeidsreiser i alt 7.22 6.56 6.31 6.39 2.26 3.17 4.01 4.21
Husholdsarbeid 2.07 2.19 2.29 2.25 6.42 5.19 4.32 4.01
Arbeid i alt 9.29 9.14 9.00 9.05 9.08 8.36 8.34 8.22

Nedgangen blant menn skyldes i første rekke at det er færre menn i arbeid en gjennomsnittsdag nå enn før. At tiden som blir brukt til husholdsarbeid er økt noe, oppveier ikke for dette. For kvinner er det omvendt. Det var atskillig flere kvinner i arbeid en gjennomsnittsdag i 2000 enn i 1971. Dette er i stor grad med på å trekke gjennomsnittlig arbeidstid opp. På den annen side har tiden som brukes til husholdsarbeid sunket kraftig. Dette fører til at kvinners totale arbeidstid har sunket med tre kvarter de siste 30 åra.

De som lever i et parforhold og har barn under 16 år, bruker mest tid på arbeid totalt. Arbeidstidsøkningen har vært størst blant personer i femtiåra, og nedgangen har vært størst blant personer i gruppen 60-66 år. Det er de som tjener mest som også arbeider mest. De med høyest utdanning arbeider dessuten mer enn andre.

Vi arbeider seinere på lørdager

De siste 30 åra har fordelingen av arbeidstida over dagen på hverdager forandret seg lite. Lørdagsarbeid er derimot forskjøvet lenger utover dagen. Det er også blitt mer kveldsarbeid på søndager. Kvinners inntektsgivende arbeid er stort sett konsentrert fra kl. 9 til 15, mens menns arbeidstid starter tidligere og slutter seinere. Som et resultat av stadig økende yrkesaktivitet blant kvinner, har andelen som utfører husholdsarbeid på formiddagen blitt halvert fra 1971 til 2000.

Én av ti arbeider hjemme

Blant alle sysselsatte er det 10 prosent som har inntektsarbeid hjemme en gjennomsnittsdag. Menn har i større grad hjemmearbeid enn kvinner. To prosent av de sysselsatte arbeider bare hjemme hele arbeidsdagen. Søndagen er den mest typiske hjemme-arbeidsdagen. Høy utdanning og hjemmearbeid hører sammen. Det er derimot lite hjemmearbeid blant personer med mye manuelt arbeid.

Deltidsarbeid helst for kvinner med lav utdanning

Blant gifte/samboende med barn under 16 år gjelder deltidsarbeid helst kvinner, særlig de med en ektefelle som tjener godt. De med lang utdanning har mindre deltidsarbeid enn andre. Flertallet av deltidsarbeidende uttrykker at de er fornøyd med arbeidstiden. Fordelingen av inntektsarbeid over døgnet er nokså lik mellom heltids- og deltidsarbeidende kvinner.

Nær tre av fem som er i deltidsarbeid er på arbeid en gjennomsnitts hverdag. Forskjellen i arbeidstid per dag har blitt mindre mellom heltids- og deltidsarbeidende kvinner de siste 30 åra. De dagene de er på arbeid er deltidsarbeidende om lag en time mindre på arbeid enn heltidsarbeidende.

Kvinner i deltidsarbeid får mer søvn og fritid

Kvinner i deltidsarbeid gjør mer husarbeid totalt sett enn de heltidsarbeidende. De heltidsarbeidende gjør derimot mer husarbeid i helgene. De deltidsarbeidende kvinnene har mer fritid og sover mer enn heltidsarbeidende. En del av den ekstra fritiden går med til sosialt samvær og fjernsynsseing. Deltidsarbeidende bruker mer tid sammen med barn enn de som er i heltidsarbeid.


Les også :
Tid til arbeid (Rapport 2005/15)Kontakt