Notater 2013/32

Dokumentasjonsrapport

Medie- og kulturbruksundersøkelsen 2012

I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) fram en metodisk dokumentasjon av Norsk mediebarometer 2012.

SSB har siden 1967 gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier. Fra og med 1991 har SSB hvert år gjennomført kvartalsvise undersøkelser om mediebruk. I 2012 inkluderte også undersøkelsen en del om kulturbruk. Denne har tidligere vært inkludert i 1991, 1994, 1997, 2000, 2004 og 2008.

Det ble trukket et utvalg på 3 388 personer i alderen 9–79 år. 59 prosent av bruttoutvalget svarte på undersøkelsen. Dette er lavere enn i 2011. Vi kom ikke i kontakt med 20 prosent av utvalget, og dette var den viktigste grunnen til frafall. Økning i andel vi ikke kommer i kontakt med er den viktigste årsaken til at svarprosenten har vært fallende over tid. Den nest viktigste frafallsårsaken i 2012 var at respondenter ikke ønsket å delta.

I intervjuet får hver respondent en referansedag som han eller hun skal oppgi mediebruket for. Svarprosenten er ganske lik for alle referansedagene, men respondenter som skal oppgi mediebruken på søndag hadde høyest svarprosent og respondenter med torsdag lavest.

Rapporten undersøker om frafallet har introdusert skjevheter for kjennetegnene alder, kjønn, landsdel, utdanning og innvandringsbakgrunn. Avvikene mellom netto- og bruttoutvalgene er små, og vil i de fleste tilfeller ha liten betydning for analysene. Det er ingen avvik mellom kjønnene, men vi finner noen avvik mellom aldersgruppene. Personer i alderen 25–44 år er noe underrepresentert i nettoutvalget, mens personer mellom 67 og 79 år er noe overrepresentert. Det er også avvik på utdannelsesnivå og innvandringsbakgrunn. Personer med grunnskole som høyeste utdanning har deltatt i mindre grad enn gjennomsnittet og personer med høyere utdanning har deltatt i større grad. Respondenter født utenfor Norge utgjør også en mindre del av netto- enn bruttoutvalget.

Om publikasjonen

Tittel

Medie- og kulturbruksundersøkelsen 2012. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Mathias Killengreen Revold

Serie og -nummer

Notater 2013/32

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8714-5

ISBN (trykt)

978-82-537-8713-8

Antall sider

64

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt