Notater 2020/18

Resultat og oppfølging etter seminar om statistikk i kulturarvsektoren 21. - 22. oktober 2019

Kartlegging av statistikk i kulturarvsektoren

I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå frem resultater og punkter for oppfølging etter seminar om statistikk i kulturarvsektoren 21.-22. oktober 2019.

Den 21. og 22. oktober i 2019 arrangerte Statistisk sentralbyrå (SSB) et seminar med deltakere fra mange av de mest sentrale aktørene i kulturarvsektoren. Til seminaret var det påmeldt 50 deltakere og i løpet av disse to dagene i oktober ble det avholdt 22 innlegg og gjennomført praktisk arbeid i fire ulike grupper.

Seminaret var et første skritt i arbeidet med å samle kunnskap og få oversikt over kulturarv som et potensielt eget statistikkområde. Minst like viktig var det å knytte kontakter, forbedre og bidra til nytt samarbeid, og skape en arena for kunnskapsutveksling.

I løpet av de siste årene har det vært en økende interesse for kulturarvstatistikk, både fra aktører, brukere, som for eksempel forskere, og statistikkprodusenter. Internasjonalt er kulturarv, med fokus på bærekraft, et prioritert statistikkområde i EU fremover. UNESCO prioriterer kulturarv gjennom sine bærekraftmål.

Nasjonalt ser vi at flere av de sektorrelevante fagetatene nylig har opprettet egne avdelinger for statistikk og analyse. Enkelte aktører er i gang med egne statistikkutviklingsprosjekter. Vi ser også at de relevante fagdepartementene ønsker mer statistikk innenfor dette området og det kommer klart frem av Kulturmeldingen, Meld. St. 8 (2018-2019). Det er også varslet kommende stortingsmeldinger om Kulturminnepolitikk og Museer, fra henholdsvis Klima- og miljøverndepartementet og Kulturdepartementet.

I løpet av seminaret viste det seg at denne type møteplass både var etterlengtet og nødvendig for alle parter. Innspill fra både seminar og gruppearbeid har bidratt til en grunnleggende, om enn ikke uttømmende, kartlegging av eksisterende statistikk og datakilder, samt ønsker for utviklingen av statistikk i kulturarvsektoren fremover. I løpet av seminaret ble det klart at det er behov for å finne en felles definisjon av kulturarv og hva som inngår i dette begrepet i statistikksammenheng. Det ble gitt uttrykk for behov for flere og mer synlige statistikker innenfor kulturarvsektoren, for eksempel i form av en egen publikasjon. For å sikre at innspillene fra seminaret blir fulgt opp listes det til slutt seks konkrete oppfølgingspunkter i dokumentet, med tentativt tidspunkt for når punktene kan forventes gjennomført.

Dette dokumentet er en sammenstilling av informasjon som fremkom gjennom seminaret og vil være et kunnskapsgrunnlag som både sektoren selv, ulike statistikkbrukere og SSB i fellesskap vil ha nytte av i arbeidet videre. Denne informasjonen vil også være et viktig utgangspunkt for SSB i arbeidet med å koordinere utvikling av offisiell statistikk generelt, inkludert offisiell statistikk fra andre statistikkprodusenter, gitt i ny Lov om Offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå.

Om publikasjonen

Tittel

Kartlegging av statistikk i kulturarvsektoren. Resultat og oppfølging etter seminar om statistikk i kulturarvsektoren 21. - 22. oktober 2019

Ansvarlig

Hilde Sofie Frydenberg

Serie og -nummer

Notater 2020/18

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1117-6

ISSN

2535-7271

Antall sider

31

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt