Avislesing

Få leser aviser bare på nett

Publisert:

Stadig flere avislesere finner veien til Internett, men det er få som helt velger bort papirutgaven. I 2008 var det 9 prosent som bare leste nettavis, mens 26 prosent leste nyheter både på papir og Internett. Andelen som leser aviser totalt holder seg nesten stabilt.

Andelen som leser trykte aviser en gjennomsnittsdag har sunket fra 78 prosent i 2001 til 68 prosent i 2008 (tabell 1). Lesing av nyheter på nettavis har i samme periode økt fra 10 prosent til 35 prosent. Det viser SSBs mediebruksundersøkelser som har skilt mellom lesing av trykte aviser og avislesing på Internett siden 2001.

Dette har medført at andelen som bare leser trykte aviser har sunket fra 69 prosent i 2001 til 42 prosent i 2008. Det er fremdeles under 10 prosent som bare leser nettaviser, mens de som både leser trykte aviser og nettaviser har økt fra 9 prosent i 2001 til 26 prosent i 2008. Andelen som leser avis totalt, det vil si enten trykt avis eller nettavis, har holdt seg rundt 80 prosent i hele perioden, men tallet for 2008 er det laveste som er blitt målt.

Lesing av trykt avis og nettavis 2001-2008 en gjennomsnittsdag. 9-79 år. Prosent
 
  Trykt avis 1 Nettavis 2 Enten trykt avis
eller nettavis
Bare trykt avis Bare nettavis Både trykt avis
og nettavis
Antall svar
 
2001 78 10 79 69 2 9 1 804
2002 77 12 79 67 2 10 1 856
2003 77 17 80 63 4 14 1 814
2004 75 19 79 60 4 15 1 998
2005 74 27 81 54 7 20 1 818
2006 74 31 82 51 8 23 1 833
2007 72 34 81 47 8 25 1 777
2008 68 35 77 42 9 26 1 975
 
1   Andelen som har lest trykt avis. Disse kan også ha lest nettavis.
2   Andelen som har lest nettavis. Disse kan også ha lest trykt avis.
Kilde:  Statistisk sentralbyrås mediebruksundersøkelser.

Flest mannlige nettavislesere

Det er betydelig flere menn enn kvinner som leser nettaviser i løpet av en dag (tabell 2). Til gjengjeld er det en mye større andel kvinner enn menn som bare leser trykte aviser. Ser vi avislesing under ett, er det derfor omtrent like mange menn som kvinner som bruker dette mediet en gjennomsnittsdag.

Lesing av trykt avis og nettavis etter kjønn og alder en gjennomsnittsdag. 2008. Prosent
 
  Trykt avis Nettavis Enten trykt avis
eller nettavis
Bare trykt avis Bare nettavis Både trykt avis
og nettavis
Antall svar
 
Menn 67 42 78 36 11 31  994
Kvinner 69 28 77 49 8 21  981
               
9-15 år 41 13 45 33 4 8  414
16-24 år 51 44 68 24 17 27  239
25-44 år 67 49 81 32 14 35  583
45-66 år 82 34 88 54 6 28  533
67-79 år 84 12 86 73 2 11  206
 

Nesten en av fem unge leser bare avisenes nettutgaver

I alle aldersgrupper er det flere som leser trykte aviser enn nettaviser i løpet av en dag. I aldersgruppen 25-44 år er det likevel nesten en av to som leser nettaviser en gjennomsnittsdag. Andelen er også høy for 16-24-åringene. Det er derimot en langt mindre andel som bruker dette tilbudet blant barn (9-1 5 år) og eldre personer (67-79 år). Mens 17 prosent i alderen 16-24 år bare leser avis på Internett, er det kun en liten andel av dem under 16 år eller over 44 år som gjør det. I aldersgruppen 25-44 år leser mer enn en av tre både trykte aviser og nettaviser en gjennomsnittsdag. Det er blant de eldre vi finner dem som er de mest standhaftige lesere av trykte aviser. Men også blant dem ser vi nå en økende tendens til at de benytter seg av avistilbudet på Internett.

Les mer om mediebruk: Norsk mediebarometer 2008

Kontakt