Samfunnsspeilet, 2012/4

Barn og unges tidsbruk

Barn og unge er hjemme 15 timer daglig

Publisert:

Barn og unge i alderen 9-19 år er hjemme omtrent 15 timer i døgnet på hverdager, mandag til torsdag. Mye av tiden tilbringer de foran TV-skjermen eller med PC-en. De yngste barna er mest på besøk hos andre. Nær 40 prosent av barn og unge besøker andre i løpet av døgnet, mens 16-19-åringer er 7 timer bare med venner eller kjente, viser Tidsbruksundersøkelsen 2010.

I tillegg til å gi tall for hvor mye tid vi bruker på ulike aktiviteter, gir tidsbruksundersøkelsene (se tekstboks) informasjon om hvor vi er i løpet av døgnet, hvem vi er sammen med, og når på døgnet vi gjør ulike aktiviteter. I denne artikkelen ser vi på hvordan barn og unge i alderen 9-19 år bruker tiden sin. Dagene mandag-torsdag er valgt ut for å gi et bilde av barns mest typiske hverdager.

Tidsbruksundersøkelser

Statistisk sentralbyrå har gjennomført tidsbruksundersøkelser hvert tiende år siden begynnelsen av 1970-tallet. Et representativt utvalg av befolkningen fører en form for dagbok over sine gjøremål og sitt samværsmønster i to døgn. Utvalget omfatter individer, ikke husholdninger. Dagene er spredt over tolv måneder, slik at vi får et gjennomsnittsbilde for hele året. En del bakgrunnsinformasjon hentes inn gjennom et innledningsintervju, og noe hentes fra offentlige registre.

I undersøkelsen i 2010 var dagboka delt inn i ti minutters intervaller, og for hvert intervall skulle deltakerne notere sine gjøremål med egne ord. I ettertid ble aktivitetene kodet etter en liste med omtrent 170 ulike kategorier. Det er altså ikke deltakerne selv, men de ansvarlige for undersøkelsen som avgjør hva som skal regnes som husholdsarbeid, fritid, personlige gjøremål og så videre. Når dette gjøres på samme måte fra gang til gang, kan vi studere endringer over tid og forskjeller mellom grupper. Kodingen av aktiviteter skjer i samsvar med praksis i andre europeiske land.

Undersøkelsene har variert noe med hensyn til deltakernes alder. De to første hadde en øvre aldersgrense på 74 år. Tall som viser endringer siden 1971, omfatter personer 16-74 år. Tall kun for 2010, gjelder aldersgruppen 9-79 år. For mer detaljert beskrivelse av tidsbruksundersøkelsene, se første artikkel i denne utgaven av Samfunnsspeilet ( Viktig kunnskap om befolkningens tidsbruk , Aina Holmøy).

Mest hjemme - uansett alder

Barn og unge tilbringer, som alle andre, mesteparten av døgnet hjemme. Ser vi på gjennomsnitt for mandag-torsdag, var det i 2010 ikke noen stor forskjell i hvor mye 9-12-åringer, 13-15-åringer og 16-19-åringer var hjemme i løpet av et døgn (se tabell 1). For alle gruppene var tiden mellom 14½ og 15 timer. I disse timene er nattesøvn medregnet.

Mens 13-15-åringer var omtrent like mye hjemme per døgn i 2010 som i 2000, var 9-12-åringene mindre hjemme i 2010. 16-19-åringene var derimot atskillig mer hjemme per døgn i 2010 enn i 2000. En mulig forklaring på denne økningen blant de eldste kan være økt bruk av dataspill, Internett og annen bruk av PC. I 2010 var det 59 prosent som brukte tid på denne typen aktiviteter på fritiden per døgn i aldersgruppen 9-12 år, 73 prosent blant 13-15-åringer og 62 prosent blant 16-19-åringer. I 2000 var tallene henholdsvis 45, 46 og 31 prosent.

PC-brukerne var nesten 1½ time mer hjemme enn ikke-brukerne blant 9-12-åringer. Blant 13-15-åringene var PC-brukerne nesten 2½ time mer hjemme enn ikke-brukerne og blant 16-19-åringene var forskjellen på omtrent 2 timer.

Jenter mest hjemme blant 9-12-åringer

Jenter i alderen 9-12 år var omtrent en time mer hjemme enn gutter i samme alder mandag-torsdag i 2010. På 13-15-årstrinnet var det omvendt. I denne gruppen var gutter nesten to timer mer hjemme enn jentene. Blant 16-19-åringene var tiden hjemme per dag like lang blant jenter og gutter (se tabell 1).

De unge i 16-19-årsalderen er betydelig kortere på skole eller arbeidsplass enn 12-15-åringer i 2010. I gjennomsnitt var de 3 timer og 38 minutter på skole eller arbeidsplass per døgn, mens 9-12-åringer var der i overkant av 4 timer, og 13-15-åringer var noe mer, omtrent 4½ time på slike oppholdssteder. Dette er gjennomsnittlig tid for mandag-torsdag, inklusive fridager. Tallene for 2010 avviker en del fra tallene for 2000. Både 9-12-åringene og 13-15-åringene var mer på skole i 2010 enn i 2000. For 16-19-åringene var det omvendt. Disse forskjellene er så store at de uttrykker reelle endringer. Det er usikkert hvilke faktorer som har vært årsak til disse endringene.

Mindre besøk hos andre med alderen

I 2010 var 9-12-åringene i gjennomsnitt 2 timer på besøk hos andre, 13-15- åringene omtrent 1½ time og 16-19-åringene omtrent 1 time og ett kvarter (se tabell 1). Blant de yngste var tiden hjemme hos andre per døgn nokså likt fordelt mellom gutter og jenter i 2010. I 13-15-årsalderen var jentene nesten en time lenger hjemme hos andre enn guttene var. Blant 16-19-åringene var gutter nesten en halv time mer på besøk hjemme hos andre enn jentene var.

Figur 1. Andel som er hjemme ved ulike klokkeslett en gjennomsnittsdag mandag-torsdag, etter alder. 2010. Prosent

Figur 1. Andel som er hjemme ved ulike klokkeslett en gjennomsnittsdag mandag-torsdag, etter alder. 2010. Prosent

Tiden tilbrakt på andre steder, stort sett offentlige steder, slik som forretninger, kafeer, kino, i skog og mark og idrettshall og så videre var omtrent 2 timer for alle tre aldersgrupper i 2000. I 2010 var andelen omtrent på samme nivå for de to yngste gruppene, mens for 16-19-åringene har tiden sunket med omtrent en halv time.

10 prosent av barna hjemme kl. 12

Nær 90 prosent av 9-12-åringene var hjemme mellom midnatt og kl. 7 om morgenen mandag-torsdag i 2010, og det samme var over 90 prosent av 13-19-åringene (se figur 1). Fra kl. 7 forsvant de fleste ut av hjemmet til skole (eller arbeid), kl. 12 var bare 10 prosent av den yngste aldersgruppen fremdeles hjemme.

Figur 2. Andel som sover fordelt over døgnet, mandag-torsdag, etter alder. 2010. Prosent

Figur 2. Andel som sover fordelt over døgnet, mandag-torsdag, etter alder. 2010. Prosent

Blant de yngste barna var mer enn halvparten hjemme igjen kl. 15. Dette gjelder også 13-15-åringene. Blant 16-19-åringene var mer enn halvparten kommet hjem en time seinere. En betydelig andel av alle tre gruppene forsvant ut igjen mellom kl. 17 og 19. Under 50 prosent av de yngste var hjemme kl. 18. Deretter kom de fleste hjem, og ved 21-tiden var 85 prosent i den yngste gruppen og i overkant av 70 prosent i den mellomste aldersgruppen hjemme. I den eldste gruppen var omtrent 60 prosent kommet hjem da (se figur 1).

16-19-åringene seinest i seng og seinest opp

Nattesøvn er naturlig nok en aktivitet som de fleste i svært stor grad har i eget hjem. Hvordan er fordelingen av nattesøvn mellom de tre aldersgruppene i løpet av døgnet? Også her har vi valgt å se på perioden mandag-torsdag, de dagene i døgnet som sannsynligvis er mest strukturert når det gjelder plikter og ansvar på skolen og aktiviteter i fritiden. Ikke uventet legger de yngste seg tidligere enn de eldste. Kl. 23 om kvelden var det i 2010 92 prosent av 9-12-åringene som sov, mens dette gjaldt bare 66 prosent blant 13-15-åringene og 35 prosent av 16-19-åringene (se figur 2).

Figur 3. Andel som ser på fjernsyn til ulike tider av døgnet mandag-torsdag, etter alder. 2010. Prosent

Figur 3. Andel som ser på fjernsyn til ulike tider av døgnet mandag-torsdag, etter alder. 2010. Prosent

Figur 4. Andel som bruker PC/Internett på fritid til ulike tider av døgnet mandag-torsdag, etter alder. 2010. Prosent

Figur 4. Andel som bruker PC/Internett på fritid til ulike tider av døgnet mandag-torsdag, etter alder. 2010. Prosent

Mellom kl. 3 og 6 sov de aller fleste. Men ennå kl. 10 om formiddagen sov fremdeles 4 prosent av de yngste, 9 prosent i den mellomste gruppen og 17 prosent i den eldste gruppen, det vil si nesten en av fem 16-19-åringer.

Ett av fire barn ser TV klokka 15 på hverdager

Andelen som ser på fjernsyn, varierer i løpet av døgnet mellom de tre aldersgruppene. Mandag-torsdag i 2010 skilte de yngste seg ut ved at 5-7 prosent så på fjernsyn ved de ulike tidspunkter mellom kl. 8 og kl. 10, 12 prosent kl. 15 og 14 prosent så på fjernsyn kl. 18, altså ved barne-TV-tid (se figur 3). Omtrent en av fem i denne gruppen så på fjernsyn kl. 20. 13-15-åringene så også i høy grad fjernsyn kl. 15, det gjaldt 10 prosent. Kl. 21 var det nesten 20 prosent i denne gruppen som så på fjernsyn.

For gruppen 16-19 år var høydepunktet i TV-kvelden rundt kl. 22, da en av fem så på fjernsyn. Mens 1 prosent av de yngste (9-12 år) gjorde det kl. 23, gjaldt det 7 prosent av de mellomste (13-15 år) og 10 prosent av de eldste. Fremdeles kl. 1 var det 2 prosent av de eldste som så på fjernsyn.

Vi må anta at den betydelige andelen barn og unge som ser på fjernsyn på ettermiddagstid, er et nokså nytt fenomen. Både NRK og de nye fjernsynskanalene som har dukket opp på 1990-tallet, har de seinere årene satset mye på programmer rettet mot barn og ungdom i denne perioden av døgnet.

Fjernsynsseertallene i løpet av døgnet for 9-19-åringene i 2010 ligger noe under det som er oppgitt i tidsbruksundersøkelsen for 2000 ( Vaage 2002 ). En forklaring på dette kan være nye medievaner de ti siste årene, ved at PC- og Internett-bruk har overtatt noe av tiden fra fjernsynet.

Figur 5. Andel 13-15-åringer som bruker PC/Internett på fritid, eller ser fjernsyn til ulike tider av døgnet mandag-torsdag. 2010. Prosent

Figur 5. Andel 13-15-åringer som bruker PC/Internett på fritid, eller ser fjernsyn til ulike tider av døgnet mandag-torsdag. 2010. Prosent

Figur 6. Andel som er hjemme hos andre til ulike tider av døgnet mandag-torsdag, etter alder. 2010. Prosent

Figur 6. Andel som er hjemme hos andre til ulike tider av døgnet mandag-torsdag, etter alder. 2010. Prosent

Figur 4 viser at PC- og Internett-bruk medregnet dataspill i 2010 fordelte seg over hele døgnet blant disse aldersgruppene. I alle tre gruppene økte andelen brukere mellom kl. 14 og 15. For 9-12-åringene dabbet bruken av ved 20-21-tiden. For 13-15-åringene begynte nedgangen ved 22-23-tiden, mens 4 prosent forsatte etter midnatt.

Mye tid foran skjermen på ettermiddagen og kvelden

Figur 5 er et eksempel på hvor høye andeler vi får når fjernsynsseing eller bruk av PC/Internett slås sammen. Figuren viser tidsbruken blant 13-15-åringer.

I 2010 var det få som brukte disse mediene før kl. 14 på hverdagene. Fra kl. 14 til 15 økte andelen fra 6 prosent til 20 prosent, og den holdt seg omtrent på det nivået fram til kl. 18 da den igjen steg og var høyest kl. 21 med 32 prosent, først og fremst på grunn av fjernsynet. Bruken av PC/Internett holdt seg på et stabilt høyt nivå hele tiden fra kl. 15 til 23. Hele natten var det et par prosent som fortsatt satt foran PC-skjermen.

Nær 40 prosent besøker andre i løpet av et døgn

Selv om mange barn og unge sitter foran ulike typer elektroniske skjermer utover ettermiddagen på hverdagene, var omtrent 38 prosent av barn og unge på besøk hjemme hos andre i løpet av døgnet. Dette er omtrent samme andel som i 2000, da den var 40 prosent. 9-12-åringene var noe mer hjemme hos andre i 2010 enn 13-15-åringene var (se figur 6). Det er naturlig nok om ettermiddagen og kvelden barn og unge er mest på slike besøk, siden de i denne perioden har en viss frihet til å velge oppholdssted.

Figur 7. Andel som er på offentlig sted til ulike tider av døgnet mandag-torsdag, etter alder. 2010. Prosent

Figur 7. Andel som er på offentlig sted til ulike tider av døgnet mandag-torsdag, etter alder. 2010. Prosent

9-12-åringene var mest hjemme hos andre ved 15-tiden. 15 prosent besøkte andre i denne perioden. 13-15-åringene var helst hjemme hos andre et par timer seinere, mens 16-19-åringene var helst på besøk hos andre fra kl 20 til 23.

Stor aktivitet utenom hjemmet på ettermiddagen

Omtrent 75 prosent av barn og unge var på et offentlig sted utenom skole-/arbeidsplass, slik som forretninger, kafeer, kino, i skog og mark og idrettshall mandag-torsdag i 2010, som vist i figur 7. I 2000 var andelen 80 prosent. Det er på slike steder man i første rekke driver med organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter. 9-12-åringene var mest på slike steder fra kl. 16 til 19. Andelen varierte da fra 24 til 28 prosent ved ulike tidspunkt. 13-15-åringene var mest ute litt seinere på døgnet, fra kl. 18 til 20, med en variasjon fra 20 til 26 prosent. For 16-19-åringene var andelene høyest fra kl. 19 til 21, mellom 14 og 20 prosent.

Mer alene i 2010 enn i 2000

Små barn er avhengige av sine nærmeste for de fleste aktiviteter. Med årene endrer dette seg. Barn blir mer uavhengige og klarer seg bedre på egenhånd. De søker også kontakt med andre utenom sin nærmeste familietilknytning. Selv om de små barna ikke er med i tidsbruksundersøkelsen, gjenspeiles dette tydelig i tidsbruksdataene. Mens 9-12-åringene var alene noe over 12 timer per døgn i 2010, var 13-15-åringene alene godt over en time mer (se tabell 2). 16-19-åringene var ytterligere 50 minutter mer alene, slik at forskjellen mellom den yngste og den eldste gruppen var 2 timer og 39 minutter per døgn.

Når man sover, regnes det i tidsbruksundersøkelsene som at man er alene. Derfor er søvn også med i disse tallene. Trekker vi fra det, blir tallene slik: 9-12-åringene er alene 2 timer og 37 minutter, 13-15-åringene er alene 4 timer og 20 minutter, 16-19-åringene er alene 5 timer og 55 minutter. Den eldste ungdomsgruppen er altså alene 3 timer og 18 minutter mer en den yngste gruppen, det vil si godt over dobbelt så lenge. Tabell 2 viser for øvrig at alle de tre aldersgruppene var mer alene i 2010 enn i 2000. Det er likevel bare blant gruppen 16-19 år at forskjellen er så stor at den viser en klar endring.

Den yngste aldersgruppen var atskillig mer sammen med bare husholdsmedlemmer enn de andre aldersgruppene, det gjaldt både i 2000 og i 2010. 9-12-åringene var i 2010 nesten en time mer sammen med bare dem de bor sammen med, enn 13-15-åringene, og de igjen godt over en time mer enn 16-19-åringene. 9-12-åringene var med andre ord over to timer mer sammen med dem de bor sammen med, enn det 16-19-åringene var.

Tiden barn og unge i de ulike aldersgruppene bruker på å være sammen med både dem de bor sammen med og andre, er det også en viss forskjell på. De yngste er mer enn dobbelt så mye sammen med både medlemmer av husholdningen sin og andre som det den eldste aldersgruppen er.

Sju timer sammen med venner og kjente

En betydelig del av døgnet er barn og unge sammen med bare personer de ikke bor sammen med, på skole, blant kamerater eller andre (se tabell 2). Denne tiden er det betydelig forskjell på mellom de ulike aldersgruppene. De eldste var nesten 7 timer sammen med bare personer utenom egen husholdning i løpet av døgnet. 13-15-åringene var godt over en halv time mindre og 9-12-åringene var omtrent et kvarter mindre sammen med bare personer utenom husholdsmedlemmer. Forskjellen på de eldste og de yngste er dermed på nesten 1 time.

Referanser

Vaage, Odd Frank (2002): «Barn og unges tidsbruk: Jentene er mest hjemme», i Samfunnsspeilet 4-5/2002 , Statistisk sentralbyrå.

Tabeller:

Kontakt