9235_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/inntpf/aar
9235
Nesten 39 milliarder skattefritt
statistikk
2006-06-15T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk
no
inntpf, Inntektsstatistikk, personer og familierInntekt og formue , Inntekt og forbruk
true

Inntektsstatistikk, personer og familier2004

Innhald

Publisert:

Nesten 39 milliarder skattefritt

Norske familier mottok i 2004 nesten 39 milliarder kroner i ulike skattefrie kontantoverføringer. En stor del er stønader rettet mot barnefamilier. Barnetrygd og kontantstøtte utgjorde alene mer enn 17 milliarder kroner.

Ulike skattefrie kontantstønader utgjorde 38,9 milliarder kroner i 2004. Den største stønaden er barnetrygden på 14,1 milliarder kroner. Sammen med kontantstøtten på 3,1 milliarder utgjør disse to stønadene til barnefamiliene alene 44 prosent av de samlede skattefrie overføringene. Andre viktige kontantoverføringer er studiestipend fra Statens lånekasse for utdanning som i 2004 utgjorde 6,8 milliarder, økonomisk sosialhjelp som beløp seg til 4,9 milliarder, grunn- og hjelpestønad 2,9 milliarder og bostøtte 2 milliarder.

Barnebidrag

1. oktober 2003 ble det innført nye regler for beregning av barnebidrag. Barnebidrag er ikke lenger skattepliktig inntekt for mottaker, og heller ikke fradragsberettiget for den bidragspliktige. I 2004 utgjorde denne skattefrie kontantoverføringen om lag 2,9 milliarder kroner, men kun barnebidrag underlagt en offentlig avtale omfattes av statistikken. Mottatte og betalte barnebidrag gjennom private avtaler inngår ikke i tallene.

Statistikkgrunnlaget

Opplysningene er hentet fra ulike administrative datakilder, blant annet Skattedirektoratets register over ligningen og Rikstrygdeverkets register over utbetalinger av trygder og stønader. Statistikken omhandler alle bosatte personer. Endringer i skatte- og trygderegler vil påvirke sammenlignbarheten over tid.

Tabeller: