Økonomiske analyser, 5/2007

Overføring mellom foreldre og barn : i hvor stor grad er foreldre styrt av altruisme?

Publisert:

Foreldre etterlater seg arv og gir barna gaver. Men oppstår arv fordi foreldrene dør plutselig, eller har foreldrene et bevisst ønske om å yte finansiell støtte til sine barn? Det er naturlig å anta at foreldre har et altruistisk forhold til sine barn gjennom hele livet, dvs. at de handler på en måte som tjener barna. Dette har gitt grunnlaget for det altruistiske perspektivet på overføringer mellom generasjoner, som innebærer at barna vil nyte godt av at foreldrenes inntekt øker og at foreldrene dessuten vil styre arven for å kompensere for ulikheter mellom barna. Det er imidlertid vanskelig å finne støtte i data for at foreldre faktisk oppfører seg slik. Årsaken til det kan være at foreldre ikke kun er opptatt av å utlikne materiell levestandard mellom sine barn, men at de også ønsker å likebehandle sine barn med hensyn til overføringer. En slik likebehandling kan være viktig for barna og altruisme er dermed for snevert definert. I denne artikkelen argumenteres det for at altruistiske foreldre rives mellom hensynet til kompensasjon og likebehandling, og vi finner støtte for dette når vi analyserer norske data.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt