Rapporter 2010/05

Innvandrere med lavinntekt

Beskrivelsen av lavinntekt i denne rapporten benytter seg utelukkende av data fra ett enkelt år. Tallene vil i noen grad være preget av tilfeldige variasjoner, ved at noen havner i lavinntekt ett år uten at det er uttrykk for en varig lavinntektssituasjon. Grundigere analyser av lavinntekt legger gjerne mer permanent lavinntekt til grunn, slik det ofte gjøres i Fordelingsutvalgets innstilling (NOU 2009:10). Permanent lavinntekt blant innvandrere analyseres i et prosjekt som er under arbeid i SSB, under ledelse av Rolf Aaberge.

Det har lenge vært klart at det er store variasjoner i inntektsforholdene blant innvandrerne. Ved å trekke inn landbakgrunn, innvandringsgrunn (oppholdsgrunnlag) og botid, beskriver vi her variasjonsbredden grundigere enn gjennom de generelle tabellene i Rapport 2008/19. Dette vil gi et bedre grunnlag for å vurdere lavinntektsforholdene blant innvandrere. I tabellene i denne rapporten gir vi tall for noen av de landene det har kommet mange innvandrere fra til Norge, og tabellene er oftest fordelt etter botid og etter oppholdsgrunnlag. I tillegg er tall også gitt for flyktninger i alt, og etter om de er med i introduksjonsordningen eller ikke.

Vi skal her knytte noen enkle kommentarer til de tabellene vi har laget, hvor vi beskriver de mønstrene vi ser. Denne beskrivelsen kan forhåpentligvis tjene som grunnlag for å planlegge mer inngående analyser av lavinntekt, og dermed kunne velge tiltak for å bedre situasjonen for de mest utsatte gruppene. På basis av en gjennomgang av tabellene vil det også være mulig og naturlig å hente ut ytterligere data som bygger videre på den innsikten som disse tabellene gir. Når vi går nøyere inn i dataene i denne tabellsamlingen, ser vi noen steder at det er andre og gjerne mer detaljert tabeller som trengs. Å produsere og å kommentere slike ytterligere tabeller er det ikke rom for i denne omgangen.

Resultatene bør tolkes mot en bakgrunn av kunnskap om innvandrerne i Norge, på tilsvarende detaljeringsnivå. For en generell beskrivelse av innvandringen til Norge, og av innvandrerne som bor her, vises til Daugstad (red) 2008. I 2008 publiserte Statistisk sentralbyrå (Blom og Henriksen (red) 2008) de første resultatene fra en stor intervjuundersøkelse om levekår blant innvandrere i Norge, med utvalg av innvandrere fra 10 land. 8 av landene i foreliggende notat var med der.

Om publikasjonen

Tittel

Innvandrere med lavinntekt

Ansvarlig

Lars Østby

Serie og -nummer

Rapporter 2010/05

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Inntekt og forbruk, Inntekt og formue

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7776-4

ISBN (trykt)

978-82-537-7775-7

ISSN

1892-7513

Antall sider

46

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt