Økonomiske analyser, 5/2010

Inntektsutviklingen i perioden 1982-2007 etter kjønn, livsfase og generasjon

Publisert:

I perioden 1982-2007 har det vært en markert realinntektsvekst i alle faser av livsløpet hvor vi kan sammenlikne eldre og yngre generasjoner. På 1990-tallet var det også en tilnærming mellom kvinners og menns inntekter, men i perioden 2000-2007 økte menns gjennomsnittlige bruttoinntekt mer enn kvinners. Den viktigste årsaken er en sterk økning i menns gjennomsnittlige kapitalinntekt, men forskjellene i arbeidsinntekt har også betydning. Kjønnsforskjellene i arbeidsinntekt holdt seg stabile for generasjonene som var i småbarnsfasen i denne perioden. Det er blitt mindre kjønnsforskjeller i arbeidsinntekt i generasjonene som har gjort seg ferdig med småbarnsfasen. I et langsiktig tidsperspektiv har også kjønnsforskjellene i inntekt i småbarnsfasen blitt mindre.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt