Sosiale og økonomiske studier 082

Inntektsulikhet og inntektsmobilitet i Norge 1986-1990

Det viktigste formålet med denne publikasjonen er å bruke det tilgjengelige 5-årspanelet av individuelle selvangivelsesdata (1986-1990) til å belyse variasjonen i individenes årsinntekt over tid og hvilken effekt denne variasjonen har på inntektsulikheten.

I denne studien rettes oppmerksomheten mot fordelingen av personers egne inntekter; dvs. egne lønns-, nærings- og kapitalinntekter samt mottatte trygder. Men siden en persons materielle levestandard ikke bare avhenger av egen inntekt, men også av familiesituasjon, preferanser og priser på varer og tjenester, må resultatene i denne studien tolkes med varsomhet i et levekårsperspektiv.

Om publikasjonen

Tittel

Inntektsulikhet og inntektsmobilitet i Norge 1986-1990

Ansvarlige

Rolf Aaberge, Tom Wennemo

Serie og -nummer

Sosiale og økonomiske studier 082

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Inntekt og formue

ISBN (trykt)

82-537-3911-7

ISSN

1890-3479

Antall sider

46

Målform

Bokmål

Om Sosiale og økonomiske studier

I serien Sosiale og økonomiske studier publiseres større, vitenskapelige monografier som omhandler områder hvor SSB har forskningsvirksomhet.

Kontakt