Rapporter 2008/58

Inntektsstatistikk for Svalbard, Longyearbyen 2006

 

Sterk vekst i de individuelle inntektene

Både Svalbard og fastlandet har hatt en god inntektsvekst fra 1999 til 2006. Veks-ten har vært størst på Svalbard. Menn på Svalbard har hatt en høyere inntektsøk-ning enn menn på fastlandet. I den samme perioden har kvinner på Svalbard hatt lavere inntektsøkning enn kvinner på fastlandet.

I 1999 var gjennomsnittlig bruttoinntekt høyere på Svalbard enn på fastlandet. For-delt etter kjønn viser tallene at kvinnene på Svalbard hadde høyere bruttoinntekt enn kvinnene på fastlandet, mens det for mennene var omvendt. I 2006 var brutto-inntekten høyere på Svalbard enn på fastlandet for begge kjønn.

Endring av skattereglene på Svalbard har ført til at utlignet skatt utgjør en større andel av inntekten i 2006 enn det gjorde i 1999. For fastlandet er denne andelen omtrent uforandret. Til tross for økningen, er skatteandelen av bruttoinntekten fort-satt lavere på Svalbard enn på fastlandet.

Kulldriften er en betydelig arbeidsplass på Svalbard. Næringen har hatt økt omset-ning og lønnsomhet i perioden. Lønnsinntekten til ansatte i kulldriften har også hatt en kraftig økning, noe som påvirker inntektsnivået og endringstall i grupper der disse er med.

Husholdninger

Husholdningsstrukturen er annerledes på Svalbard enn på fastlandet. I 2006 har Svalbard nesten 70 prosent enpersonhusholdninger, mens tilsvarende andel for fastlandet er 41 prosent.

I perioden 1999 til 2006 har flerpersonhusholdninger på Svalbard hatt en betydelig vekst i samlet inntekt, mens de aleneboende har hatt en noe mindre vekst. Sam-menlignet med fastlandet har både enpersonhusholdninger og flerpersonhushold-ningene på Svalbard høyere samlet inntekt i 2006. Det er for enpersonhusholdning-ene at denne forskjellen er størst.

Inntektsfordeling

Den fjerdedelen av husholdningene med høyest inntekt, har hatt størst økning i gjennomsnittsinntektene. Den laveste fjerdedelen har hatt en liten nedgang i inntek-ten. På fastlandet er økningen jevnere fordelt på de ulike inntektsklassene

Om publikasjonen

Tittel

Inntektsstatistikk for Svalbard, Longyearbyen 2006

Ansvarlige

Gunnar Claus, Signe Vrålstad, Mona Furustad

Serie og -nummer

Rapporter 2008/58

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Inntekt og formue , Inntekt og forbruk

ISBN (trykt)

978-82-537-7505-0

ISSN

0806-2056

Antall sider

39

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt