Hundre års ensomhet? Norge og Sverige 1905-2005

Fra mat til bolig

Publisert:

Utgiftene til mat både i Norge og Sverige utgjør en betydelig mindre andel av husholdningenes forbruk i dag enn det gjorde i 1958. Mens utgiftene til mat og drikke har sunket, bruker vi stadig mer på bolig og bil. Men andelene av budsjettet husholdningene bruker på transport og bolig har utviklet seg forskjellig i de to landene i perioden 1958-2003.

Den midlertidige nedgangen i andeler til boutgifter vi ser i Norge på midten 1960-tallet, skyldes at mange husholdninger for første gang skaffet seg bil i denne perioden. Her er stolte eiere av en folkevogn, på ferie i Geiranger sommeren 1962. (Foto: Gunnar Vågdal)

Vi nordmenn har vanligvis sett på svenskene som en velstående nabo, og slik har det nok også vært store deler av historien. Svenskene har hatt en høyere økonomisk velstand enn oss. Velstand registreres gjerne ved å måle økonomien og den materielle standard på et nasjonalt nivå, og da blir det lett store og abstrakte størrelser. Ser vi på velstand i de private husholdningene, gir derimot en sammenlikning over landegrensen et mer konkret bilde.

En metode for å måle den materielle velstanden i husholdningene, er å se på forbruket av forskjellige varegrupper og sammenlikne størrelsen på disse. Vi ser da på hvor stor del hver vare- eller tjenestegruppe utgjør av det totale forbruket eller budsjettet til husholdningene. Både størrelsen på andelene, og forholdet mellom disse, sier noe om det materielle velstandsnivået. Private husholdninger med små materielle ressurser må prioritere hva de skal bruke pengene til, og vil vanligvis legge vekt på de grunnleggende behovene som mat, varme og ly først. Når disse er dekket, vil andre områder som for eksempel reiser, bøker og fornøyelser som ikke er så avgjørende få større plass.

Andelen av utgiftene per husholdning til mat kjøpt til hjemmet. 1958, 1967, 1969, 1978, 1985, 1995, 2003. Norge, Sverige. Prosent, år

Nordmenn måtte bruke mest på mat

Et av de mest grunnleggende behov hos mennesket er mat. Husholdninger med svært små økonomiske ressurser bruker vanligvis en stor andel av sine budsjettet på mat. Hos husholdninger med romsligere økonomi kan andre behov dekkes i større grad, mens en mindre andel brukes på mat. Når velstanden øker, bruker man mer penger på for eksempel bolig og transport. En reduksjon i andelen av budsjettet som brukes på matvarer, er et uttrykk for at det har skjedd en velstandsøkning.

Hvordan er resultatet hvis vi bruker dette målet for velstandsutvikling på forholdet mellom Norge og Sverige?

Vi ser at i 1958 brukte en husholdning i Sverige nesten 29 prosent av utgiftene sine på mat, mens vi i Norge brukte nesten 40 prosent. Dette er et uttrykk for at velstandsnivået i husholdningene var klart høyere i Sverige enn i Norge tretten år etter den annen verdenskrig. Tjue år senere, i 1978, hadde det skjedd en kraftig velstandsutvikling i begge land. I Sverige hadde andelen av utgiftene som gikk til mat sunket til litt over 18 prosent av utgiftene, mens i Norge var andelen nede på litt under 20 prosent. Nedgangen i andelen som går til mat har vært påfallende for husholdningene i begge land, og dette betyr at velstandsnivået hadde steget klart. økningen hadde vært størst i Norge, og var i 1978 nesten på samme nivå som i Sverige. Tjuefem år senere, i 2003, bruker norske husholdninger noe mindre av utgiftene sine på mat enn de gjør i Sverige. Norske husholdninger 11,4 prosent, mens svenske husholdninger bruker 12,8 prosent på mat. Målt på denne måten har norske husholdninger på de siste 45 år oppnådd et velstandsnivå som har tatt igjen, og så vidt har passert, nivået for de svenske husholdningene.

100 års ensomhet? Norge og Sverige 1905-2005

Er Norge fremdeles lillebroren i utviklingen av velferdsstaten? Kommer navnetrendene fra Sverige? Hvordan forklarer vi forskjellene i BNP-utviklingen de siste hundre år? I 2005 er det hundre år siden den svensk-norske unionen ble oppløst. I den anledning gir Statistisk sentralbyrå ut en jubileumspublikasjon. Artiklene i publikasjonen tar for seg utviklingen i de to landene på en del sentrale samfunnsområder gjennom det siste århundret i lys av norsk og svensk statistikk. Temaene inkluderer blant annet forskjeller og likheter i levealder og fruktbarhet, nasjonalregnskap, samboerskap, BNP-utviklingen, tidsbruk, boliganalyse, grensehandel, navnetrender, likestilling, valgdeltakelse og velferdsstaten. En del av artiklene vil også publiseres i SSB-magasinet.

Publikasjonen gis ut 21. april 2005.

Hvordan det kan ha seg slik at svenskene bruker en større andel av utgiftene sine på mat når prisene er så lave i Sverige i forhold til i Norge? Grunnen til dette er at det gjennomsnittlige inntektsnivået er lavere i Sverige enn i Norge. Norske husholdninger har større kjøpekraft.

Svenskene bruker mer på bolig

økt velstand gir mulighet for å bruke mer av utgiftene på å bo. Samfunnsutviklingen de siste førtifem årene har skapt endringer i hvor vi bor, hvordan vi bor og kvaliteten på boligene vi bor i. Selv om mye er likt i Sverige og Norge, har utviklingen på boligsektoren hatt noe forskjellig forløp.

Andelen av utgiftene per husholdning til bolig lys og brensel. 1958, 1967, 1969, 1978, 1985, 1995, 2003. Norge, Sverige. Prosent, år

Vi ser at i 1958 brukte norske og svenske husholdninger nær like stor andel av utgiftene sine på å bo, cirka 14 prosent av budsjettet. I perioden fram til 2003 har andelen til boutgifter stort sett økt for husholdningene i begge land. Den midlertidige nedgangen i andeler til boutgifter vi ser i Norge på midten 1960-tallet, skyldes at mange husholdninger for første gang skaffet seg bil i denne perioden. Velstandsøkningen i denne perioden ble tatt ut på kjøp av bil, og bolig ble nedprioritert.

Siden har andelen av utgiftene til bolig økt i begge land, men det har oppstått en forskjell i nivået. Særlig de siste tiårene har svenske husholdninger brukt større andel på å bo enn norske husholdninger, henholdsvis litt over 29 prosent i Sverige mot i underkant av 24 prosent i Norge i 2003. årsaken til denne forskjellen skyldes endringer i boligstrukturen. I Sverige har det i denne perioden vært en sterk urbanisering, i større grad enn i Norge har befolkningen flyttet inn til mer bymessige områder. Urbaniseringen medfører at mange husholdninger har flyttet fra tynt befolkede områder med rimelige, nedbetalte boliger, til tettbygde strøk med dyrere boliger. Boligkostnadene og dermed utgiftsandelen er høyere i tettbygde strøk enn i spredtbygde strøk i begge land. Siden urbaniseringsgraden i Sverige er større enn i Norge medfører dette at boutgiftene i gjennomsnitt tar større del av utgiftene i Sverige. At husholdningene i begge land har hatt en økning i utgiftsandelen skylles i det vesentlige en kvalitetsøkning på boligene som har medført høyere boligkostnader.

Andelen av utgiftene per husholdning til transport. 1958, 1967, 1969, 1978, 1985, 1995, 2003. Norge, Sverige. Prosent, år

Nordmenn bruker mer på bil

Ut over behovet for mat og bolig, er transport et område som blir prioritert når velstanden øker. Transport i denne sammenhengen er utgifter til kjøp og drift av egne transportmidler som bil og motorsykkel og utgifter til offentlig transport og reiser.

I 1958 brukte husholdningene mindre penger til reising enn i dag, samtidig var det bare et fåtall som hadde egen bil. I 1958 brukte husholdningene i Sverige vel 13 prosent på transport, mens det i Norge ikke ble brukt mer enn nesten 7 prosent. I Norge var dette ennå så nær den annen verdenskrig at det var restriksjoner på hvem som fikk kjøpe bil til privat bruk, det vil si rasjonering. På begynnelsen av 1960-tallet ble rasjoneringene på kjøp av privatbil opphevet, og resultater fra forbruksundersøkelsen viser at i 1967 hadde utgiftsandelen til transport i norske husholdninger økt til nesten 16 prosent.

Før 1958 finnes det ikke tall over forbruket i private husholdninger som kan brukes til sammenlikning mellom Norge og Sverige. Fra 1958 har vi utvalgsundersøkelser som på en sammenliknbar måte kartlegger private husholdningers utgifter i begge land. I Norge har vi gjennomført en undersøkelse i 1958, 1967 og årlig fra 1974 til i dag. I Sverige er det gjennomført undersøkelser i 1958, 1969, 1985, 1988, 1989, 1992, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001 og 2003. For å se på mest mulig sammenliknbare år som mulig er det her valgt resultater fra så like år som mulig og med nær samme intervall.

For å kunne danne sammenliknbare størrelser på forbruket i husholdningene i de forskjellige landene og over tid er resultatene bearbeidet noe.

I begynnelsen av perioden har utgiftsandelen til transport økt i begge land i tråd med velstandsutviklingen og økt utbredelse av personbil i husholdningene. Andelen av utgiftene til transport har flatet ut de siste tiårene, hvor norske husholdninger har ligget på en utgiftsandel på rundt et par prosentpoeng over tjue, mens de svenske husholdningene har ligget en to til tre prosentpoeng under en andel på tjue. Grunnen til at utgiftsandelen i Norge ligger jevnt over den svenske er at skatt og avgiftsnivået på biler som er solgt i Norge er høyere enn i Sverige. Biler er derfor vesentlig dyrere i innkjøp i Norge enn i Sverige. Til tross for at norske husholdninger har høyere kjøpekraft enn svenske husholdninger, må de norske bruke en større andel av utgiftene sine på transportområdet enn de svenske.

Nordmenn bruker mer på klær

Vi ser at i både Norge og Sverige utgjør bolig, transport og mat ca. 60 prosent av forbruket til en gjennomsnittshusholdning. Ser vi på resultatene for 2003, er det er bare små forskjeller på hvordan husholdningene fordeler de resterende 40 prosent av utgiftene sine. Utgiftsandelene til alkoholholdig drikke, møbler og husholdningsartikler, helse, kultur og fritid er nær de samme for husholdningene i begge land. Vi bruker derimot i Norge litt større del av utgiftene våre på klær og sko, med noe over 6 prosent mot nesten 5 prosent i Sverige.Kilder:

NOS Forbruksundersøkelsen 1958, 1967, 1978, 1985, 1995 og 2003. Statistisk sentralbyrå, Norge

SOS Hushållens konsumtion 1958, 1969, 1978. Statistiska centralbyrån, Sverige

SOS Hushållens utgifter 1985, 1995, 2003. Statistiska centralbyrån, Sverige

Kontakt