Lavinntekt og sosial mobilitet

Flytter ut til lavinntekt

Publisert:

Mange unge som flytter hjemmefra, opplever at inntekten faller under grensen for lavinntekt - selv når en ser bort fra studenter. Men selv om de unge er overrepresentert i gruppen med lavinntekt, kommer de seg oftere ut av denne situasjonen enn det de eldre gjør.

Dette fremgår av rapporten Tilgang , avgang og kontinuitet i lavinntekt, der SSB har sett på husholdninger som har beveget seg inn og ut av lavinntektsgruppen i perioden 2005-2007.

Mindre husholdninger den viktigste grunnen

Den viktigste grunnen til at personer beveget seg inn i lavinntekt i 2006, var at husholdningene deres ble mindre. Ser vi på størrelsen til disse nye lavinntektshusholdningene, finner vi at andelen som kun bestod av én person, økte fra 35 prosent i 2005 til 64 prosent i 2006.

Selv om en holder studenter utenfor, er unge (under 25 år) generelt overrepresentert i lavinntektsgruppen, og de er enda sterkere overrepresentert blant dem som går over til lavinntekt. Mange av de nye lavinntektshusholdningene er altså unge. Hele 26 prosent av de nye lavinntektshusholdningene i 2006 besto av personer som gikk fra å bo i en husholdning bestående tre eller flere voksne (med eller uten barn) til å bli aleneboende. Mange av disse dreide seg om voksne barn som flyttet fra foreldrehjemmet for å bo for seg selv.

Har mer å si enn arbeidstid

De nye lavinntektshusholdningene (tilgangshusholdninger) fikk inntekten sterkt redusert fra 2005 til 2006. Mange av tilgangshusholdningene, særlig de unge, forlot i denne perioden husholdninger med flere lønnstakere med lang arbeidstid til fordel for husholdninger med bare én lønnstaker og kort arbeidstid. 75 prosent av reduksjonen i tilgangshusholdningenes samlede arbeidstid skyldtes at yrkesaktive personer ikke lenger befant seg i husholdningen. Kun 25 prosent skyldtes at de som var i husholdningen både i 2005 og 2006, reduserte arbeidsinnsatsen. Man kan derfor konkludere at endringer i husholdningen er en viktigere årsak til overgangen til lavinntekt enn at folk reduserer arbeidstiden.

Arbeider seg ut av lavinntekt

Blant dem som gikk ut av lavinntektsgruppen fra 2006 til 2007 (avgangshusholdningene), var situasjonen på mange måter motsatt: Husholdningene ble større, og andelen aleneboende gikk ned. Samtidig økte lønnsinntektene og arbeidstiden. Bare om lag en tredel av økningen i husholdningens samlede arbeidstid skyldtes endringer i husholdningens sammensetning. To tredeler av økningen skyldtes at de som var i husholdningen både i 2006 og 2007, arbeidet mer. Forenklet kan en si at folk arbeider seg ut av lavinntekt.

Unge er mer mobile

Selv om unge oftere beveger seg inn i lavinntekt, er de også overrepresentert blant dem som kommer seg ut av denne situasjonen. Blant de eldre aldersgruppene er mønsteret langt på vei motsatt. De over 45 år er klart underrepresentert blant både «tilgangene» og «avgangene», men er kraftig overrepresentert i gruppen med stabil lavinntekt. Det gjelder særlig aleneboende i denne alderen som hadde lavinntekt i 2006. Flertallet av disse hadde lavinntekt i hele perioden 2005-2007.

Lavinntektsstatus har altså en tendens til å bite seg fast blant de litt eldre. Det er derfor viktig for unges fremtidige økonomiske status at de kommer seg ut av lavinntektsgruppen, der de er overrepresentert. Resultatene tyder på at mange unge klarer dette. Likevel er unge fortsatt overrepresentert i gruppen med stabil lavinntekt, altså de som hadde lavinntekt i hele perioden 2005-2007.

Kontakt