Ulike demografiske og sosio-økonomiske endringer blant barn under 18 år (2014) som er avgang fra lavinntektsgruppen.

Tilbake til artikkelen

Ulike demografiske og sosio-økonomiske endringer blant barn under 18 år (2014) som er avgang fra lavinntektsgruppen.1
  Barn som har forlatt lavinntektsgruppen Alle barn
  Alle Uten innvandrer- bakgrunn Med innvandrer- bakgrunn Herav fra
  Norden og Vest-Europa EU-land i Øst-Europa Afrika, Asia mv.
1Barn i lavinntektsgruppen i 2010 og der husholdningens bruttofinanskapital per forbruksenhet er større enn lavinntektsgrensen inngår ikke i lavinntektsgruppen.
2Ingen endring i tallet på voksne.
3Ingen endring i tallet på yrkestilknyttede.
Færre voksne i husholdningen 13,8 13,5 14,5 12,0 15,0 15,1 17,8
Flere voksne i husholdningen 52,7 56,2 42,7 34,4 24,6 46,9 27,1
Flere yrkestilknyttede2 25,7 22,1 35,9 45,6 56,0 30,1 10,1
               
Størst økning i:              
yrkesinntekt3 3,2 3,0 4,0 5,8 3,4 4,4 32,2
overføringer3 1,7 1,7 1,6 0,4 0,0 2,4 2,7
kapitalinntekter3 0,5 0,6 0,1 0,0 0,0 0,2 1,8
Andre endringer 2,4 2,8 1,2 1,7 1,0 1,0 8,2
               
Alle 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Antall barn 12 682 9 359 3 323 241 407 2 252 637 743

Kontakt