Uførepensjonister med og uten folketrygdens minsteytelse. Inntekt og formue. 2014

Tilbake til artikkelen

Uførepensjonister med og uten folketrygdens minsteytelse. Inntekt og formue. 2014
  Med minsteytelse Andre uførepensjonister Alle uførepensjonister
Andel av samlet husholdningsinntekt      
Yrkesinntekt 40,5 37,7 38,2
Kapitalinntekter 3,8 4,6 4,5
Overføringer 55,8 57,7 57,4
ytelser fra folketrygden 44,3 45,4 45,2
tjenestepensjon 3,7 6,5 6,0
sosialhjelp 0,8 0,2 0,3
bostøtte 1,1 0,2 0,4
Samlet inntekt 100,0 100,0 100,0
Samlet inntekt (Gj.snitt) 551 700 659 600 639 800
Inntekt etter skatt 83,5 80,5 81,0
       
Nivå      
Ekvivalentinntekt (median) 254 000 312 800 302 900
Gjeld (median) 320 000 526 000 488 000
Nettoformue (median) 874 000 1 457 000 1 355 000
       
Andel med ulike inntekter      
Yrkesinntekt 53,9 62,7 61,1
Kapitalinntekter 98,1 98,1 98,1
Overføringer 100,0 100,0 100,0
Her av:      
ytelser fra folketrygden 100,0 100,0 100,0
sosialhjelp 13,8 4,8 6,5
bostøtte 28,2 9,3 12,8
       
Andel med:      
Primærbolig 59,1 71,4 69,1
       
Antall personer 58 587 259 663 318 250

Kontakt