Økonomiske analyser, 2/2010

Eldre eller rikere? : en aldersjustering av tidstrenden i inntektsulikhet

Publisert:

Kombinasjonen av store barnekull etter krigen og en sterk sammenheng mellom alder og inntekt, vil kunne gi endringer i ulikhet uten at livstidsinntektene er endret. I denne artikkelen undersøker vi hvordan endringer i aldersstrukturen kan forklare trenden i inntektsulikhet i perioden 1967–2004 blant norske menn mellom 25 og 59 år.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt