Arveavgiftsundersøkelsen 2005

Dobbelt så mye arv på sju år

Publisert:

Samlet brutto formuesverdi av arv ved privat skifte utgjorde nær 24 milliarder kroner i 2005. Det er nesten dobbelt så mye som ved siste undersøkelse i 1998. Vel 60 prosent av verdiene var knyttet til fast eiendom i 2005.

Til sammen var fast eiendom som ble overført som arv verdt over 14 milliarder kroner i 2005. I 1998 hadde de arvede eiendommene en verdi på under 7 milliarder. Arvingene mottok kontanter og bankinnskudd verdt om lag 7 milliarder kroner i 2005, og aksjer og verdipapirer til en verdi av vel 1 milliard kroner. Samlet fradrag for gjeld, kostnader ved begravelser med videre utgjorde til sammen 2,3 milliarder kroner. Barn mottok om lag 60 prosent og barnebarn 10 prosent av verdiene ved arveoppgjørene i 2005.

Forskudd på arv eller gaver

Samlet formuesverdi av forskudd på arv eller gaver ved private skifte utgjorde vel 16 milliarder kroner i 2005. Gavesaker med et avgiftsgrunnlag på under 100 000 kroner eller hvor gavesaken omfatter kontanter under 1 million kroner er holdt utenfor. 40 prosent av verdiene ved forskudd på arv er overføringer av fast eiendom. Et annet betydelig beløp ved gaveoverføringer i 2005 var aksjer og verdipapirer til en verdi på vel 5 milliarder kroner. Dette siste tyder på tilpasninger til nye regler for beskatning av aksjer og andeler i aksjefond fra og med 2006. Fradrag for gjeld, bruksrett, vederlag, overdragelseskostnader med videre, knyttet til gaveoverføringene i 2005 utgjorde til sammen 2,1 milliarder. Barn og barnebarn mottok 93 prosent av verdiene ved gaveoverføringer i 2005.

 

Om statistikkgrunnlaget

Undersøkelsen bygger på opplysninger innhentet fra Skatteetaten for et representativt utvalg av arve- og gavesaker ved private skifte med rådighet 2005.

 

Tabeller

Kontakt