Fri bil 1998 - 2003

48 000 personer med firmabilordning

Publisert:

I 2003 var det vel 48 000 personer som ble fordelsbeskattet ved bruk av firmabil. Gjennomsnittlig beregnet fordel utgjorde litt over 77 000 kroner. Det er i hovedsak private foretak som benytter firmabil som en del av lønnen til sine ansatte. Gjennomsnittlig lønnsinntekt for personer med firmabil utgjorde 600 000 kroner i 2002, inklusive fordelsberegning ved bruk av firmabilen.


Bruk av firmabil eller fri bil er et av flere goder arbeidsgivere benytter overfor sine ansatte i tillegg til kontantlønn. Andre eksempler på naturalytelser eller frynsegoder er fri avis, fri arbeidsreise, fri bolig, fri barnepass, gunstige lån, bruk av firmahytte, subsidiert kantine med mer. Noen av disse godene er skattefrie som for eksempel bruk av firmahytte, men de aller fleste er helt eller delvis skattepliktige. Samlede skattepliktige naturalytelser utgjorde nesten 11 milliarder kroner ifølge ligningen for 2003, hvorav fordel ved bruk av firmabil utgjorde 3,7 milliarder eller 34 prosent.

Beregning av fordel av fri bil/firmabil

Fordelen av fri bil skattelegges som lønnsinntekt. Grunnlaget for beskatning består av to deler.

a) Den ene delen beregnes ut fra en årlig kjørelengde, og er lik for alle. Denne kjørelengden var 10 000 kilometer i 1998-2001 og 13 000 kilometer for 2002/2003.

b) Den andre delen er basert på antall kilometer som firmabilen faktisk benyttes i forbindelse med reiser mellom hjem og arbeidssted.

Begge disse kjørelengdene multipliseres med en kilometersats som beregnes ut fra bilens listepris som ny, og gir høyere fordelsbeskatning jo høyere bilens listepris er.

En person med firmabil i hele 2003 med listepris som ny på 249 000 kroner og samlet kjøring mellom hjem og arbeidssted på 8 000 kilometer, vil få beregnet fordelen på følgende måte:

a) Fordel fra fast årlig kjørelengde:

13 000 km * 5,55kr = 72 150 kr

b) Fordel fra kjøring mellom hjem og arbeidssted:

4 000 km * 5,55 kr = 22 200 kr (kilometersats bestemt av listepris)

4 000 km * 1,40 kr = 5 600 kr (For kjøring utover 4000 km er det en fast sats på kroner 1,40)

Samlet beregnet fordel av fri bil i dette eksemplet blir 72 150 + 22 200 + 5 600 = 99 950 kr.

Reglene for fordelsberegning gjelder i hovedsak uten unntak for alle som har tilgang til bruk av arbeidsgivers bil. Det er spesialregler for biler uegnet for privat bruk, hvis flere bruker samme bil, for ekstra dyre biler, for elektriske biler med mer. Utførlig redegjørelse for reglene finnes blant annet på skatteetatens hjemmeside.

Færre med firmabil

Reglene for beregning av fordelen ved bruk av firmabil har ikke endret seg mye i perioden artikkelen omhandler. Kilometersatsen er endret litt hvert år og det har vært noen presiseringer av reglene. For inntektsåret 2002 ble det imidlertid foretatt en 30 prosent økning av den sjablongmessige kjørelengden. Dette er trolig en viktig årsak til at det var
5 000 færre som ble liknet for fordel ved bruk av firmabil enn året før. Kilometersatsen og prinsippene for beregning ble ikke endret i 2002. I eksemplet i grå boks ville beregnet fordel etter 2001-reglene utgjøre 83 300 kroner. Med reglene fra 2002 blir beregnet fordel 16 650 kroner høyere eller 20 prosent.

Utliknet fordel av fri bil
Likningsår Antall personer Sum grunnlag, millioner kroner Gjennomsnittlig fordel Antall nye personer inn i ordningen Antall personer som gikk ut av ordningen
2003 48 071 3 713 77 200 4 878 11 120
2002 54 313 4 047 74 500 5 809 10 840
2001 59 344 3 559 60 000 9 058 9 129
2000 59 415 3 351 56 400 9 573 9 785
1999 59 627 3 208 53 800 9 242 9 355
1998 59 740 3 056 51 200

I perioden 1998 - 2001 har det hvert år vært omkring 9 500 nye personer med fri bil og et tilsvarende antall som gikk ut av ordningen. For 2002 var det 10 800 som gikk ut av ordningen og 5 800 som gikk inn i ordningen. Til tross for den tydelige nedgangen i antall firmabilbrukere, har samlet fordel økt med nesten 14 prosent i 2002. Gjennomsnittsfordelen økte med cirka 25 prosent. Nedgangen i antall personer med fribil fortsatte også det neste året. Men samlet grunnlag for beskatning gikk i 2003 ned med 8,2 prosent fra 2002, og er nå nesten nede på samme nivå som i 2001.

Hvem har fri bil

Antall menn og kvinner med fri bil  etter lønnsintervaller1 i tusen kroner. 2002

I 2002 var det 54 313 personer som hadde tilgang til fri bil fra sin arbeidsgiver. Gjennomsnittlig lønnsinntekt inkludert fordel ved fri bil utgjorde 592 500 kroner for disse personene. Bruttoinntekten utgjorde i gjennomsnitt 872 000 kroner, mens skattepliktig nettoformue var på 647 200 kroner i gjennomsnitt. For alle de valgte variablene i tabell 2 har kvinner lavere beløp enn menn.

Inntekt og formue for personer med fri bil. 2002
Antall Gjennomsnittlig bruttoinntekt 2 Gjennomsnittlig lønnsinntekt 1 Herav fordel fri bil Gjennomsnittlig nettoformue
I alt 54 313  872 000  592 500 74 500  647 200
Menn 46 901  917 700  610 100 75 500  710 500
Kvinner 7 412  583 500  481 100 68 100  246 400
1   Lønnsinntekt omfatter kontantlønn, naturalytelser med mer.
2   Bruttoinntekten omfatter lønnsinntekt, mottatt utbytte, renteinntekter, kapitalinntekter mm.

Andel foretak etter hvor mange ansatte i foretaket som har fri bil. 2003

Halvparten av alle med firmabil har en lønnsinntekt mellom 300 000 - 600 000 kroner. Kvinneandelen blant firmabilbrukerne er 14 prosent. Andelen kvinner synker med økende lønnsinntekt, og for personer med over 1 million i lønn er andelen kvinner 5 prosent.

Hvem er bileier

De aller fleste personene med fri bil jobber i privateide foretak i ikke-finansiell sektor, som omfatter det meste av privat forretningsdrift. Nesten 20 000 (41,2 prosent) er ansatt i varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet.

Det er til sammen nesten 18 500 arbeidsgivere eller foretak som har en eller flere ansatte med fri bil i 2003, om lag 2 400 færre enn året før. I 65 prosent av disse foretakene hadde bare en av de ansatte firmabil, samme andel som året før.

Om statistikkgrunnlaget

Tabellene omfatter alle personer som har beløp i lønns- og trekkoppgavens post 118 eller 118A. Det gjelder også personer som kun har fri bil deler av året, og personer som får beregnet fordel kun for kjøring mellom hjem og arbeidssted. Fordel av fri bil er summert på person hvis vedkommende har hatt flere biler eller har byttet bil i løpet av året. Tabellene inneholder ikke data for tilsvarende ordning for selvstendig næringsdrivende, fri bil i pensjonsforhold eller andre typer kjøretøy (fri båt, motorsykkel mm).


Tabeller:

Kontakt