19397_not-searchable
/helse/statistikker/speshelsesom/aar
19397
Færre senger - flere leger
statistikk
2008-06-18T10:00:00.000Z
Helse
no
speshelsesom, Spesialisthelsetjenesten, somatikkHelsetjenester, Helse
false

Spesialisthelsetjenesten, somatikk2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre senger - flere leger

Ved utgangen av 2007 var antall senger ved somatiske sykehus nær 13 600, om lag 300 færre senger enn i 2006. I samme periode har antall årsverk totalt holdt seg tilnærmet stabilt, og var nær 65 400. Legeårsverk har økt med 2,7 prosent.

Det var rundt 811 000 utskrivninger etter døgnopphold ved sykehusene i 2007, en nedgang på 1,6 prosent. Det ble utført over 3,7 millioner polikliniske konsultasjoner og nesten 568 000 dagbehandlinger, som er en vekst på henholdsvis 5,2 og 4,4 prosent.

Somatiske sykehus. 2000-2007. Nøkkeltall
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Senger5 13 944     13 945     14 161     14 208     14 228     13 995     13 868     13 553
Utskrivninger6  694 703  724 635  741 581  783 529  796 493  809 970  824 441  811 213
Liggedager i 1 000 4 164 4 205 4 203 4 205 4 128 4 139 4 146 4 024
Polikliniske konsultasjoner i 1 0003 3 591 3 582 3 080 3 315 3 362 3 451 3 545 3 730
Dagbehandlinger i 1 0004      358  419  459  505  544  568
årsverk1 i alt 58 522 59 406 61 239 63 155 63 498 64 186 65 140 65 382
årsverk1 for leger 7 073 7 242 7 291 7 592 7 922 8 199 8 412 8 640
årsverk1 for sykepleiere og jordmødre 22 343 22 518 23 451 24 157 24 543 24 515 25 251 25 560
årsverk1 for personell med 3-årig høyskoleutdanning innenfor helsefag2 5 615 5 867 5 976 6 328 6 384 6 317 6 486 6 667
årsverk1 for hjelpepleiere 5 216 5 075 5 097 5 115 4 819 4 629 4 567 4 261
årsverk1 for annet personell i pasientrettet arbeid  772  854  955 1 422 1 788 1 886 1 843 1 806
årsverk1 for personell innenfor administrasjon og kontor, tekniske funksjoner og service-/driftsfunksjoner 17 170 17 507 18 097 18 097 17 638 18 222 18 158 18 028
1  årsverk er antall heltidsansatte pluss deltidsansatte (omregnet til heltid) ved utgangen av året. årsverk for de enkelte personellgruppene summerer seg ikke alltid opp til totalt antall
årsverk på grunn av avrundinger. Overtid er ikke inkludert.
2  Inkluderer fysioterapeuter, bioingeniører, radiografer og ergoterapeuter.
3  Data fra Norsk Pasientregister (NPR) er hovedkilde. I tillegg har SSB innhentet opplysninger om polikliniske konsultasjoner ved private sykehus for 2002 og 2003, heholdsvis 34 679 og 93 127
konsultasjoner.
4  Dagbehandlinger var før 2002 inkludert i polikliniske konsultasjoner.
5  Senger for døgnbehandling.
6  Jf. døgnopphold i pasientstatistikken.

Les mer: Spesialisthelsetjenesten, 2007

Les også: Pasientstatistikk, 2007

Tabeller: