19405_not-searchable
/helse/statistikker/speshelsesom/aar
19405
Stabilt sengetall - men flere behandles
statistikk
2004-09-02T10:00:00.000Z
Helse
no
speshelsesom, Spesialisthelsetjenesten, somatikkHelsetjenester, Helse
false

Spesialisthelsetjenesten, somatikk2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabilt sengetall - men flere behandles

Ved utgangen av 2003 ble det registrert vel 14 200 senger i somatiske sykehus. Dette er samlet sett en marginal vekst fra året før. Gjennomsnittlig lengde på døgnopphold fortsetter å gå ned, men flere pasienter behandles både ved døgn- og dagbehandling og poliklinisk behandling.

Selv om antall senger for landet som helhet holdt seg stabilt fra foregående år, viser endelige tall for 2003 at det er til dels store endringer for enkelte sykehus og helseforetak (HF). En del av denne endringen, må sees i sammenheng med sykehusreformen som ble igangsatt 1. januar 2002, og ytterligere omorganisering av sektoren også gjennom reformens andre driftsår. Oppgavefordeling mellom sykehus og effektivisering kan være viktige faktorer som bidrar til dette.

Somatiske sykehus. 1990-2003. Nøkkeltall
  1990 1995 2000 2001 2002 2003
Senger 16 040 14 534 13 944 13 945 514 161 14 208
Utskrivninger      614 919      641 135      694 703      724 635      741 581  783 529
Liggedager i 1 000 4 519 4 255 4 164 4 205 4 203 4 205
Polikliniske konsultasjoner i 1 0003 2 547 3 033 3 591 3 582 63 080 3 315
Dagbehandlinger i 1 0004          358  419
årsverk1 i alt 46 508 50 130 58 522 59 406 61 239 63 155
årsverk1 for leger 4 576 5 402 7 073 7 242 7 291 7 592
årsverk1 for sykepleiere og jordmødre 15 614 18 457 22 343 22 518 23 451 24 157
årsverk1 for personell med 3-årig høyskoleutdanning innenfor helsefag2 3 802 4 542 5 615 5 867 5 976 6 328
årsverk1 for hjelpepleiere 6 629 5 536 5 216 5 075 5 097 5 115
årsverk1 for annet personell i pasientrettet arbeid  689  516  772  854  955 1 422
årsverk1 for personell innenfor administrasjon, tekniske- og servicefunksjoner 14 974 15 420 17 170 17 507 18 097 18 097
1  årsverk er summen av heltidsansatte og deltidsansatte (omregnet til heltidsansatte) ved utgangen av året. Overtid er ikke inkludert.
2  Fysioterapeuter, bioingeniører, radiografer og ergoterapeuter.
3  Fra 2002 benyttes data fra Norsk Pasientregister (NPR).
4  Dagbehandlinger var før 2002 inkludert i polikliniske konsultasjoner.
5  Tall rettet 20. oktober 2003.
6  Korrigert etter publisering i 2002.

Samlet var det ved utgangen av 2003 vel 14 700 senger i somatiske sykehus og institusjoner. Dette svarer til fire senger per 1 000 innbyggere, et forholdstall som har holdt seg stabilt siden 2000. Det har i flere år vært en vedvarende tendens at gjennomsnittlig liggetid ved døgnopphold i sykehus reduseres, og denne utviklingen fortsatte i 2003. Mens døgnoppholdene i 2002 gjennomsnittlig var på 5,7 døgn, var tilsvarende tall for 2003 5,4 døgn. Reduksjonen i gjennomsnittlig liggetid har vært på to døgn fra 1990 til 2003. Mer av sykehusaktiviteten gjennomføres uten at pasienten blir innskrevet til døgnopphold. Både dagbehandlinger og polikliniske behandlinger har økt kraftig de senere årene.

Flere dagopphold

I 2003 ble det gjennomført nesten 61 300 flere dagbehandlinger enn i 2002, noe som tilsvarer en økning på om lag 17 prosent. Relativt sett finner vi den største veksten ved private sykehus uten driftsavtale med helseforetak, selv om under 3 prosent av dagbehandlingene totalt ble gjennomført i slike sykehus. Vi ser imidlertid at andelen dagbehandlinger som gjennomføres i private, vesentlig kommersielle, sykehus imidlertid er økende. Stadig flere mindre kommersielle institusjoner får godkjenning som sykehus, og 2003-tallene inkluderer fire nye små private sykehus. Helseregion Sør er den av regionene som har den kraftigste veksten i dagbehandlinger, både i absolutte tall og i prosent. Økningen var på nesten 22 200 behandlinger eller 22,3 prosent fra 2002 til 2003.

Flere polikliniske konsultasjoner

I 2003 ble det utført om lag 3,3 millioner polikliniske konsultasjoner ved somatiske sykehus. Dette er om lag 235 000 flere konsultasjoner enn året før, eller en økning på i underkant av 8 prosent. I overkant av 3,2 millioner konsultasjoner ble utført ved statlige sykehus eller sykehus som har driftsavtale med et regionalt helseforetak ( tidligere publisert 28 . april http :// www . ssb . no / emner / 03 / 02 / pasient /). I tillegg ble om lag 93 000 konsultasjoner utført ved private sykehus uten driftsavtale. Private sykehus uten driftsavtale har samme andel av de totale polikliniske konsultasjonene som de har av totale dagbehandlinger, i underkant av 3 prosent. I tillegg til konsultasjoner ved sykehus, ble det utført over 81 000 konsultasjoner ved andre somatiske institusjoner.

Stabilt årsverkstall ...

Ved utgangen av 2003 var det tilsatt personell tilsvarende i overkant av 63 100 årsverk ved somatiske sykehus, vel 1 900 flere enn et år før. Dette svarer til en vekst på 3 prosent. Imidlertid er det stor usikkerhet knyttet leverte personellopplysninger fra et av de større sykehusene, Universitetssykehuset i Nord-Norge, for 2002. Sykehuset byttet lønnssystem i løpet av 2003, og dette har gitt store endringer i rapporterte årsverkstall. Dersom vi holder personelldata fra dette sykehuset utenfor for 2002 og 2003, finner vi at personellveksten i somatiske sykehus kun har vært på i underkant av 2 prosent fra foregående år. Bare om lag 1 prosent av årsverkene i sykehus er knyttet til private sykehus uten driftsavtale.

... men vekst blant høyt utdannete

Sykepleiere er den største personellgruppen i de somatiske sykehusene. Det var vel 700 flere sykepleierårsverk ved sykehusene i 2003 sammenliknet med i 2002, og sammen med jordmødre står sykepleierne for vel 38 prosent av de totale årsverkene. Legeårsverk har økt med om lag 300, og andelen ligger på 12 prosent av totalen. Personell knyttet til administrasjon og kontorfunksjoner, samt ansatte med serviceoppgaver, tekniske oppgaver og driftsoppgaver utgjør til sammen i underkant av 29 prosent av de totale årsverkene.

Les også: Spesialisthelsetjenesten, 2003

Tabeller: