19407_not-searchable
/helse/statistikker/speshelsesom/aar
19407
Stabilt antall senger nasjonalt
statistikk
2004-06-23T10:00:00.000Z
Helse
no
speshelsesom, Spesialisthelsetjenesten, somatikkHelsetjenester, Helse
false

Spesialisthelsetjenesten, somatikk2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabilt antall senger nasjonalt

Ved utgangen av 2003 ble det registrert vel 14 250 senger i somatiske sykehus. Dette er samlet sett en marginal vekst fra året før. Imidlertid viser tallene for de enkelte sykehusene og helseforetakene (HF) til dels store endringer fra foregående år. Dette kan ha sammenheng med sykehusreformen som ble igangsatt 1. januar 2002, og ytterligere omorganisering av sektoren også gjennom andre driftsår.

Somatiske sykehus. 1990-2003. Nøkkeltall
  1990 1995 2000 2001 2002 2003
Senger 16 040 14 534 13 944 13 945 514161 14 257
Utskrivninger      614 919      641 135      694 703      724 635      741 581  783 529
Liggedager i 1 000 4 519 4 255 4 164 4 205 4 203 4 205
Polikliniske konsultasjoner i 1 0003 2 547 3 033 3 591 3 582 63080 3 222
Dagbehandlinger i 1 0004          358  419
årsverk1 i alt 46 508 50 130 58 522 59 406 61 239 63 097
årsverk1 for leger 4 576 5 402 7 073 7 242 7 291 7 569
årsverk1 for sykepleiere og jordmødre 15 614 18 457 22 343 22 518 23 451 24 129
årsverk1 for personell med 3-årig høyskoleutdanning innenfor helsefag2 3 802 4 542 5 615 5 867 5 976 6 303
årsverk1 for hjelpepleiere 6 629 5 536 5 216 5 075 5 097 5 117
årsverk1 for annet personell i pasientrettet arbeid  689  516  772  854  955 1 421
årsverk1 for personell innenfor administrasjon, tekniske funksjoner og servicefunksjoner 14 974 15 420 17 170 17 507 18 097 18 116
1  årsverk er summen av heltidsansatte og deltidsansatte (omregnet til heltidsansatte) ved utgangen av året. Overtid er ikke inkludert.
2  Fysioterapeuter, bioingeniører, radiografer og ergoterapeuter.
3  Fra 2002 benyttes data fra Norsk Pasientregister (NPR).
4  Dagbehandlinger var før 2002 inkludert i polikliniske konsultasjoner.
5  Tall rettet 20. oktober 2003.
6  Korrigert etter publisering i 2002.

Les også: Spesialisthelsetjenesten. Foreløpige tall, 2003

Tabeller: