19409_not-searchable
/helse/statistikker/speshelsesom/aar
19409
Flere sykepleiere i sykehusene
statistikk
2003-09-03T10:00:00.000Z
Helse
no
speshelsesom, Spesialisthelsetjenesten, somatikkHelsetjenester, Helse
false

Spesialisthelsetjenesten, somatikk2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere sykepleiere i sykehusene

Veksten i antall årsverk innen somatiske sykehus var på 3 prosent i 2002. Det utgjør i overkant av 1 800 flere årsverk ved utgangen av året. Det var over 900 flere sykepleiere ved sykehusene enn året før.

Årsverk somatiske sykehus. 1993-2002

Endelige tall viser at over 61 200 årsverk var knyttet til somatiske sykehus ved utgangen av 2002. Dette er en økning på 3 prosent fra året før, eller over 1 800 flere årsverk. Kun mindre justeringer er foretatt siden de foreløpige tallene ble publisert.

Ser vi på utviklingen innen somatiske sykehus de siste ti årene, har det vært en gradvis økning som utgjør nesten 29 prosent, og tallene for 2002 er i tråd med denne utviklingen. Den årlige veksten i 2002 er over dobbelt så stor sammenlignet med økningen fra 2000 til 2001, da økningen var på 1,5 prosent. For årsverk innen somatisk spesialisthelsetjeneste totalt er veksten noe mindre, og noe av økningen i sykehusårsverk kan skyldes at enkelte somatiske institusjoner nå inngår i sykehusene etter omorganiseringen.

Flere sykepleiere

Ved utgangen av 2002 var det over 900 flere sykepleierårsverk ved sykehusene sammenlignet med året før. Det er en vekst på over 4 prosent, og vi må tilbake til 1999 for å finne en tilsvarende økning. I alt var det over 22 200 sykepleiere ved sykehusene, og antall sykepleierårsverk inkludert jordmødre utgjør over 38 prosent av sykehusårsverkene totalt.

Årsverk somatiske sykehus. 2002

Økning i de fleste personellgruppene

Årsverk for leger hadde en svak økning på 0,7 prosent i 2002. Mer bruk av innleid legepersonell gjennom året kan være en årsak til at økningen av antall leger ved utgangen av året ikke er så stor.

Antall hjelpepleiere, som gradvis har gått ned siden 1993, hadde en liten vekst, og det var rundt 5 100 hjelpepleiere ved sykehusene i 2002.

Av høyskoleutdannet personell har antall bioingeniører steget med nesten 3 prosent, mens antall radiografer, som hadde en økning på 9 prosent fra 2000 til 2001, har gått noe ned ved utgangen av 2002 sammenlignet med 2001. Både ergoterapeuter og psykologer har økt i 2002, men disse personellgruppene er små og i antall utgjør disse ikke mange årsverk. Annet personell i pasientrettet arbeid har økt med nesten 12 prosent. Denne personellgruppen inkluderer personell som ikke inngår i noen av de andre personellkategoriene, som pedagoger, logopeder, arbeidsterapeuter m.m., samt ufaglært personell.

I tabellene omfatter kategorien 'annet personell' årsverk for administrasjons- og kontorpersonell og ansatte med service-, tekniske og/eller driftsoppgaver. Annet personell har hatt en vekst på rundt 3,4 prosent, eller i underkant av 600 årsverk. Økningen for disse to personellgruppene har siste tiår vært på nesten 21 prosent. I 2002 kan overgangen til statlig eierskap ha ført til at enkelte administrative funksjoner er flyttet ut på institusjonene, og dermed ført til økningen i antall årsverk for dette personellet.

Nøkkeltall for somatiske sykehus. 1990-2002
  1990 1995 2000 2001 2002
Heldøgnplasser 16 040 14 534 13 944 13 945 14 1616
Utskrivninger5      614 919      641 135      694 703      724 635      741 581
Liggedøgn/oppholdsdøgn i 1 0005 4 519 4 255 4 164 4 205 4 203
Polikliniske konsultasjoner i 1 0003 2 547 3 033 3 591 3 582 3 085
Dagbehandlinger i 1 0004          358
årsverk1 i alt 46 508 50 130 58 522 59 406 61 239
årsverk1 for leger 4 576 5 402 7 073 7 242 7 291
årsverk1 for sykepleiere og jordmødre 15 614 18 457 22 343 22 518 23 451
årsverk1 for personell med 3-årig høyskoleutdanning innenfor helsefag2 3 802 4 542 5 615 5 867 5 976
årsverk1 for hjelpepleiere 6 629 5 536 5 216 5 075 5 097
årsverk1 for annet personell i pasientrettet arbeid  689  516  772  854  955
årsverk1 for personell innenfor administrasjon, tekniske og servicefunksjoner 14 974 15 420 17 170 17 507 18 097
1  årsverk er summen av heltidsansatte og deltidsansatte (omregnet til heltidsansatte) ved utgangen av året. Overtid er ikke inkludert.
2  Fysioterapeuter, bioingeniører, radiografer og ergoterapeuter.
3  Fra 2002 benyttes data fra Norsk Pasientregister (NPR).
4  Dagbehandlinger var tidligere inkludert i polikliniske konsultasjoner.
5  Inkluderer utenlandsbosatte og pasienter med ugyldig kommunenummer.
6  Tall rettet 20.10.2003.

Flere registrerte heldøgnsplasser ved sykehusene

Ved utgangen av 2002 var antall heldøgnsplasser ved sykehusene over 14 100. Det er over 200 flere heldøgnsplasser enn i 2001. At antall heldøgnsplasser går noe opp i 2002 skyldes til en viss grad endringer i registreringsmetode, og også ulikheter i registreringspraksis ved sykehusene. I tallet for heldøgnsplasser inngår, i tillegg til ordinære senger, også tekniske senger som benyttes av pasienter som ikke har en reservert plass på en ordinær sengeavdeling. Disse tekniske sengene som benyttes som en vanlig heldøgnsplass, har ikke alltid blitt regnet som en sengekapasitet ved sykehusene, men det har vært lagt mer vekt på å få registrert disse for 2002, noe som har ført til at flere senger er inkludert enn tidligere.

Aktiviteten økte ved sykehusene i 2002

Om lag 741 500 pasienter ble utskrevet etter sykehusopphold i 2002, og antall polikliniske konsultasjoner og dagbehandlinger ved sykehusene i 2002 utgjør omtrent 3,4 millioner. Les mer, og finn tabeller om aktiviteten ved sykehusene på http://www.ssb.no/emner/03/02/pasient/

Antall sykehus

Vi regner med 74 sykehus i Norge i 2002. Dette er de sykehusenhetene som inngår i statistikken for 2002. Dette er 3 færre sykehus enn i 2001, noe som skyldes omorganiseringer. Sykehus som året før ble regnet som egne enheter, inngår nå i større enheter. Geilomo barnesykehus og Voksentoppen inngår som sykehusavdelinger ved Rikshospitalet og Mandal sykehus er blitt en del av Vest-Agder sentralsykehus. Flere sykehus har tidligere slått seg sammen, slik at en sykehusenhet i statistikken kan bestå av flere sykehus. I tillegg fikk 6 private klinikker godkjenning som sykehus i 2002, men disse er ikke inkludert i statistikken da de ikke var kommet i gang med sykehusdrift i 2002.

Tabeller: