19411_not-searchable
/helse/statistikker/speshelsesom/aar
19411
Flere årsverk i sykehusene
statistikk
2003-05-27T10:00:00.000Z
Helse
no
speshelsesom, Spesialisthelsetjenesten, somatikkHelsetjenester, Helse
false

Spesialisthelsetjenesten, somatikk2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere årsverk i sykehusene

Foreløpige tall viser at veksten i antall årsverk innenfor somatiske sykehus var på 3,3 prosent i 2002. Det utgjør nesten 2 000 flere årsverk knyttet til sykehusene.

61 400 årsverk var knyttet til somatiske sykehus ved utgangen av 2002. Dette er en økning på nesten 3,3 prosent fra året før, eller nesten 2 000 flere årsverk. Veksten er over dobbelt så stor som veksten fra 2000 til 2001, da årsverksøkningen var på 1,5 prosent. Ser vi på årsverk for somatisk spesialisthelsetjeneste totalt er veksten noe mindre, og noe av økningen i sykehusårsverk kan skyldes at enkelte somatiske institusjoner nå inngår i sykehusene etter omorganiseringen.

Flere sykepleiere

Årsverk for leger økte med knapt 1 prosent. I tråd med utviklingen de siste årene har antall sykepleiere økt, og antall hjelpepleiere som gradvis har gått ned siden 1993, hadde en liten vekst i 2002. De foreløpige tallene viser over 900 flere sykepleierårsverk i 2002 sammenlignet med året før, og vi må tilbake til 1998 for å finne en tilsvarende vekst. Det er i alt registrert nærmere 22 250 sykepleiere og rundt 5 130 hjelpepleiere ved sykehusene i 2002.

Årsverk somatiske sykehus. 2002

I 2001 fant vi den største økningen i årsverk blant høyskoleutdannet personell for radiografer og bioingeniører. Det er ingen store endringer i antall årsverk i disse personellgruppene i 2002. Antall bioingeniører har steget med vel 2 prosent, men antall radiografer som hadde en økning på 9 prosent fra 2000 til 2001, holder seg relativt stabilt. Av høyskoleutdannet personell er det ergoterapeuter og psykologer som prosentvis har økt mest i 2002. Økningen utgjør over 4 prosent for ergoterapeuter og 22 prosent for psykologer, men disse personellgruppene er små og i antall utgjør disse ikke mange årsverk. Videre har annet personell i pasientrettet arbeid økt med over 18 prosent. Denne personellgruppen utgjør personell som ikke inngår i noen av de andre personellkategoriene og kan være pedagoger, logopeder, arbeidsterapeuter med mer, samt ufaglært personell. Noe ulik registreringspraksis fra et år til et annet ved fordeling av dette personellet og personell i gruppen "ansatte med serviceoppgaver, tekniske og eller driftsoppgaver", kan ha ført til økningen i denne personellgruppen i 2002.

Antall årsverk for administrasjons- og kontorpersonell og ansatte med serviceoppgaver, tekniske og/eller driftsoppgaver har hatt en vekst på 4 prosent, eller nesten 700 årsverk. En tilsvarende vekst finner vi i 1998, og økningen for disse to personellgruppene har de siste ti år vært over 21 prosent. Overgangen til statlig eierskap kan ha ført til at enkelte administrative funksjoner er flyttet ut på institusjonene.

Ser vi på utviklingen for årsverk totalt innenfor somatiske sykehus de siste ti årene, har det vært en gradvis økning som utgjør nesten 30 prosent, og tallene for 2002 er i tråd med utviklingen.

Tabell 3 viser antall sykehusårsverk fordelt på de fem helseregionene. Tabellen gir et bilde av hvor mange som er ansatt i de ulike helseregionene. Helseregion Øst er den største helseregionen med nær 32 prosent av årsverkene totalt, og nest størst er Helseregion Sør med 24 prosent av årsverkene. I Helseregion Øst inngår 18 sykehus, hvorav flere av de største sykehusene.

Nøkkeltall for somatiske sykehus. 1990-2002
  1990 1995 2000 2001 2002
Heldøgnplasser 16 040      14 534      13 944      13 945      14 172
Utskrivninger  612 724  638 557  691 974  721 458  741 581
Liggedøgn/oppholdsdøgn i 1 000 4 507 4 240  4 154 4 193 4 203
Polikliniske konsultasjoner i 1 000 2 547 3 033 3 591 3 582 3 404
årsverk1 i alt 46 508 50 130 58 522 59 406 61 400
årsverk1 for leger 4 576 5 402 7 073 7 242 7 306
årsverk1 for sykepleiere og jordmødre 15 614 18 457 22 343 22 518 22 248
årsverk1 for personell med 3-årig høyskoleutdanning innenfor helsefag2 3 802 4 542 5 615 5 867 5 950
årsverk1 for hjelpepleiere 6 629 5 536 5 216 5 075 5 134
årsverk1 for annet personell i pasientrettet arbeid  689  516  772  854 1 011
årsverk1 for personell innenfor administrasjon, tekniske og servicefunksjoner 14 974 15 420 17 170 17 507 18 203
1  årsverk er summen av heltidsansatte og deltidsansatte (omregnet til heltidsansatte) ved utgangen av året. Overtid er ikke inkludert.
2  Fysioterapeuter, bioingeniører, radiografer og ergoterapeuter.

Flere heldøgnsplasser

I 2002 viser foreløpige tall en økning i antall heldøgnplasser totalt. Antall heldøgnsplasser er oppgitt til 14 172, og det er 227 flere heldøgnsplasser enn i 2001.

I 2001 var antall heldøgnsplasser uendret sammenlignet med 2000. Det har vært en gradvis nedgang av antall heldøgnsplasser i tiårspeioden 1990 til 2000, og nedgangen frem til 2000 var 13 prosent. I 2002 har noen sykehus utvidet sin virksomhet med nye sengeavdelinger, mens andre har redusert.

At antall heldøgnsplasser går noe opp i 2002 kan skyldes endringer i registreringsmetode, og ulikheter i registreringspraksis ved sykehusene. I tallet heldøgnsplasser skal antall ordinære senger inngå, og i tillegg tekniske senger som benyttes av pasienter som ikke har reservert en plass på ordinær sengeavdeling. De tekniske sengene som benyttes som en vanlig heldøgnsplass, har ikke alltid blitt regnet som en sengekapasitet ved sykehusene, men det har vært lagt mer vekt på å få registrert disse for 2002.

Aktivitet ved sykehusene

Om lag 741 000 pasienter ble utskrevet etter sykehusopphold i 2002, en økning på 2,7 prosent fra året før. Det utgjør 19 500 flere utskrivninger enn året før. Ser vi på utviklingen siden 1990 har antall utskrivninger økt med nær 21 prosent eller 128 300 utskrivninger. Antall polikliniske konsultasjoner og dagbehandlinger ved sykehusene i 2002 utgjør i overkant av 3,4 millioner.

Mer om aktiviteten ved sykehusene er å finne på http://www.ssb.no/emner/03/02/pasient/ .

Regnskapstall for spesialisthelsetjenesten er å finne på http://www.ssb.no/emner/03/02/speshelseregn/ .

Helseregioner og helseforetak - endringer i statistikken

Fra 1. januar 2002 overtok staten ansvaret for spesialisthelsetjenesten, det vil si alle de offentlige sykehusene og institusjonene som fylkeskommunene tidligere hadde ansvaret for, og det ble etablert fem regionale helseforetak (RHF). Alle sykehusene inngår i et helseforetak (HF) under det regionale helseforetaket som representerer en helseregion. De regionale helseforetakene har videre inngått driftsavtaler med private sykehus eid av stiftelser. Sykehusenes geografiske beliggenhet tilsier hvilken helseregion de tilhører med unntak av Det Norske Radiumhospital og Rikshospitalet i Oslo, som begge tilhører Helseregion Sør.

Omorganiseringen av spesialisthelsetjenesten fører med seg en del endringer i statistikken. Mens vi tidligere har presentert tall fordelt på fylker, vil vi nå presentere tall for de fem helseregionene. I disse inngår de helseforetak som tilhører helseregionen, samt de private sykehus som har driftsavtale med det regionale helseforetaket.

Statistikk for helseregionene som presenterer tall tilbake i tid, er satt sammen av de tilsvarende enheter som inngår i 2002. Tidsserier for helseregioner er presentert i Statistikkbanken. I Statistikkbanken vil du også finne tall på helseforetaksnivå og på institusjonsnivå for sykehusene. Helseforetakene er i stadig endring, sykehusreformen har ikke satt seg enda, og dette gjør at de enhetene som blir presentert her gir et bilde av 2002.

Antall sykehus

Vi regner med 74 sykehus i Norge i 2002. Dette er de sykehusenhetene som inngår i statistikken for 2002. Dette er 3 færre sykehus enn i 2001, noe som skyldes omorganiseringer. Sykehus som året før ble regnet som egne enheter, inngår nå i større enheter. Geilomo barnesykehus og Voksentoppen inngår som sykehusavdelinger ved Rikshospitalet, og Mandal sykehus er blitt en del av Vest-Agder sentralsykehus. Flere sykehus har tidligere slått seg sammen, slik at en sykehusenhet i statistikken kan bestå av flere sykehus. I tillegg fikk 6 private klinikker godkjenning som sykehus i 2002, men disse er ikke inkludert i statistikken da de ikke var kommet i gang med sykehusdrift i 2002.

Tabeller: