19415_not-searchable
/helse/statistikker/speshelsesom/aar
19415
Svak økning totalt i sykehusårsverk
statistikk
2002-06-27T10:00:00.000Z
Helse
no
speshelsesom, Spesialisthelsetjenesten, somatikkHelsetjenester, Helse
false

Spesialisthelsetjenesten, somatikk2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak økning totalt i sykehusårsverk

Foreløpige tall viser at det har vært en svak økning i antall årsverk totalt ved somatiske sykehus fra 2000 til 2001. Økningen var på 1,7 prosent, og utgjorde rundt 1 000 årsverk. Om lag 59 500 årsverk var ved utgangen av 2001 knyttet til somatiske sykehus. Antall bioingeniører og radiografer øker mest.

Antall årsverk ved somatiske sykehus. 1992-2001

Ved utgangen av 2001 viser de foreløpige tallene at årsverk for leger ved somatiske sykehus har økt med vel 2 prosent, noe som utgjør 168 legeårsverk. Antall årsverk for sykepleiere har hatt en svak økning på under 1 prosent, mens antall årsverk for hjelpepleiere har gått ned med nesten 3 prosent. Nedgangen i antall årsverk for hjelpepleiere utgjør 155 årsverk, og er den største nedgangen siden 1994. Den største økningen finner vi i antall årsverk for bioingeniører og radiografer. Det har vært en økning på nesten 5 prosent for bioingeniører, og nærmere 9 prosent for radiografer. Dette utgjør 143 årsverk for bioingeniører og 112 årsverk for radiografer.

Ser vi på utviklingen for somatiske sykehus de siste ti år, har det vært en gradvis økning i antall årsverk ved sykehusene, og tallene for 2001 er i tråd med denne utviklingen. De to siste årene har det vært en svakere vekst sammenlignet med siste årene. Vi må tilbake til 1994 for å finne en svakere årlig vekst. Det er universitets- og høyskoleutdannet helsepersonell som igjen øker relativt mest.

Færre plasser, men flere utskrivninger

Selv om det har vært nedgang i antall heldøgnsplasser, har det vært en økning i antall behandlede døgnpasienter ved somatiske sykehus i 2001. Antall utskrivninger har økt med vel 4 prosent ved de somatiske sykehusene, og det utgjør knapt 29 500 flere utskrivninger enn i 2000. I alt var det om lag 721 500 utskrivninger. Nedgangen i antall heldøgnsplasser er i tråd med utviklingen siden 1990, og foreløpige tall viser en nedgang på omtrent 0,2 prosent.

Flere behandlede døgnpasienter og færre antall plasser tilsier kortere liggetid for pasientene, selv om antall liggedøgn totalt har gått noe opp. Gjennomsnittlig liggetid ved somatiske sykehus var i 2001 5,6 dager. Ytterligere indikatorer for heldøgnsopphold og liggetid er publisert i KOSTRA.

Nøkkeltall for somatiske sykehus. 1990-2001
  1990 1995 2000 20011
Heldøgnplasser 16 040       14 534        13 944       13 920
Utskrivninger  612 724  638 557  691 974  721 458
Liggedøgn/oppholdsdøgn i 1 000 4 507 4 240  4 154 4 193
Polikliniske konsultasjoner i 1 000 2 547 3 033 3 591 23 503
årsverk3 i alt 46 508 50 130 58 522 59 530
årsverk3 for leger 4 576 5 402 7 073 7 241
årsverk3 for sykepleiere og jordmødre 15 614 18 457 22 343 22 501
årsverk3 for personell med 3-årig høyskoleutdanning innenfor helsefag4 3 802 4 542 5 615 5 859
årsverk3 for hjelpepleiere 6 629 5 536 5 216 5 061
årsverk3 for annet personell i pasientrettet arbeid  689  516  772  903
årsverk3 for personell innenfor administrasjon, tekniske funksjoner og servicefunksjoner 14 974 15 420 17 170 17 623
1  Foreløpige tall.
2  Data for polikliniske konsultasjoner er under revisjon.
3  årsverk er summen av heltidsansatte og deltidsansatte (omregnet til heltidsansatte) ved utgangen av året. Overtid er ikke inkludert.
4  Fysioterapeuter, bioingeniører, radiografer og ergoterapeuter.

Pågående revisjon

Foreløpige tall for polikliniske konsultasjoner viser en nedgang som skyldes at flere sykehus har endret registreringen og innrapporteringen av data til SSB. Det pågår av den grunn ytterligere kontroll og revisjon av disse tallene som vil være klare til endelige tall publiseres i uke 38.

Hva koster de fylkeskommunale spesialisthelsetjenestene?

Innenfor den fylkeskommunale spesialisthelsetjenesten er den somatiske delen den største, og den mest ressurskrevende virksomheten. I 2001 gikk 38,2 milliarder kroner av fylkenes brutto driftsutgifter til somatiske spesialisthelsetjenester. Dette utgjorde om lag 45 prosent av fylkenes totale brutto driftsutgifter. Fylkenes totale brutto driftsutgifter korrigert for gjestepasienter per årsverk innenfor den somatiske spesialisthelsetjeneste var på over 646 000 kroner, og av dette utgjorde 84 prosent somatiske sykehus.

Indikatorer og grunnlagstall for den fylkeskommunale delen av somatiske spesialisthelsetjenester publisert i KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er å finne på http://www.ssb.no/kostra/ , under tall for fylkeskommuner. Regnskapstall for spesialisthelsetjenesten er publisert på http://www.ssb.no/speshelseregn/ .

Tabeller: