19417_not-searchable
/helse/statistikker/speshelsesom/aar
19417
Flere polikliniske konsultasjoner
statistikk
2001-09-27T10:00:00.000Z
Helse
no
speshelsesom, Spesialisthelsetjenesten, somatikkHelsetjenester, Helse
false

Spesialisthelsetjenesten, somatikk2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere polikliniske konsultasjoner

Fra 1999 til 2000 var det en økning på 5 prosent i antall polikliniske dagbehandlinger og konsultasjoner ved somatiske sykehus. Disse utgjorde til sammen nesten 3,6 millioner undersøkelser og behandlinger i 2000.

Tendensen ved de somatiske sykehusene går mot stadig mer kortvarig behandling. Dette er i tråd med de helsepolitiske målsetningene. Mens poliklinisk virksomhet tiltar i omfang, øker ikke heldøgnsoppholdene i samme grad. Liggetiden blir dessuten stadig kortere. Enkelte behandlinger som tidligere krevde innleggelse på sykehus, kan nå behandles poliklinisk. Antall heldøgnsopphold hadde en nedgang på 0,8 prosent fra 1999 til 2000, mens veksten i perioden 1990 til 2000 var på 12,9 prosent. I samme tiårsperiode var det en økning i antall polikliniske dagbehandlinger og konsultasjoner på 41 prosent, mens veksten var på 5 prosent fra 1999 til 2000.

Den største økningen finner vi ved sykehusene i Finnmark, Troms, Møre og Romsdal og Buskerud. Veksten var her på om lag 9-10 prosent. Noe av økningen i den polikliniske virksomheten totalt fra 1999 til 2000 kan imidlertid skyldes bedre registrering av dagbehandling ved poliklinikk enn tidligere. I 2000 ble det utført i overkant av 166 000 polikliniske dagbehandlinger. I hovedsak omfatter dagbehandling dagkirurgi, rehabilitering, dialyse og kreftbehandling, men slik behandling kan også foregå under dagopphold ved sykehusavdelinger. I 2000 var det om lag 128 000 dagopphold, som kommer i tillegg til den polikliniske virksomheten.

Når det gjelder utviklingen i antall heldøgnsplasser, så har trenden vært en gradvis nedgang siden 1990. Nedgangen frem til 2000 var på 13 prosent. Ved de somatiske sykehusene var det 13 944 plasser i fjor.

 Personellgrupper ved somatiske sykehus, 2000

Flere årsverk og økt kompetanse

Om lag 58 500 årsverk var knyttet til somatiske sykehus ved utgangen av 2000. Dette er en økning på 1,5 prosent fra året før, eller drøyt 850 flere årsverk. Veksten er imidlertid den laveste siden 1994. Når det gjelder personellsammensetningen ved sykehusene, var den i 2000 som vist i figuren.

Årsverk for leger økte med 2,9 prosent fra 1999 til 2000, noe som utgjør nesten 200 flere årsverk. For sykepleiere var det en svak økning i antall årsverk, mens for hjelpepleiere var det en svak nedgang.

Dette er i tråd med utviklingen sett over en tiårsperiode. Det har i perioden 1990 til 2000 vært en stadig vekst i årsverk ved somatiske sykehus totalt. Økningen er på nesten 26 prosent. Det er universitets- og høyskoleutdannet helsepersonell som har økt mest. Kunnskapsutviklingen og den tekniske utvikling ved sykehusene gjør at det stadig kreves høyere kompetanse til å utføre en del av arbeidsoppgavene ved sykehusene. Årsverk for leger steg med om lag 55 prosent i perioden eller med nesten 2 500 årsverk frem til 2000. Antall årsverk for sykepleiere økte med nesten 43 prosent i perioden, noe som utgjør om lag 6 700 flere årsverk i 2000 enn i 1990. Annet høyskoleutdannet helsepersonell som bioingeniører, fysioterapeuter, radiografer og ergoterapeuter har også hatt en sterk vekst. Av disse personellgruppene har årsverk for radiografer økt prosentvis mest med i overkant av 75 prosent i perioden. Bioingeniører er for øvrig den største gruppen med nesten 3 100 årsverk i 2000.

Hjelpepleiere har i hele tiårsperioden hatt en gradvis nedgang som til sammen utgjør 21 prosent færre årsverk. Hjelpepleierne hadde også en sterk nedgang på 1980-tallet. Administrasjons- og kontorpersonell har hatt en økning på 65 prosent fra 1990 til 2000. Denne gruppen utgjør sammen med personell knyttet til drifts- og servicefunksjoner nesten 17 200 årsverk i 2000.

Vi gjør oppmerksom på at det er gjort noen mindre revisjoner av tidligere publiserte tall for 1998 og 1999.

Tabeller: