19419_not-searchable
/helse/statistikker/speshelsesom/aar
19419
Lavere vekst i årsverk
statistikk
2001-06-21T10:00:00.000Z
Helse
no
speshelsesom, Spesialisthelsetjenesten, somatikkHelsetjenester, Helse
false

Spesialisthelsetjenesten, somatikk2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere vekst i årsverk

Foreløpige tall viser at om lag 58 400 årsverk var knyttet til somatiske sykehus ved utgangen av 2000. Dette er en økning på nesten 1,4 prosent fra året før, eller i underkant av 800 flere årsverk. Veksten er imidlertid den laveste siden 1994.

Fra 1999 til 2000 var det nedgang i antall heldøgnsopphold med 0,8 prosent, mens polikliniske konsultasjoner inklusiv poliklinisk dagbehandling økte med vel 4,9 prosent.

Årsverk for leger økte med nesten 3 prosent, det vil si vel 200 flere årsverk fra 1999 til 2000. For sykepleierne var det en svak økning i antall årsverk, mens det for hjelpepleierne var en svak nedgang. Årsverk for personell knyttet til administrasjons-, drifts- og servicefunksjoner gikk også litt ned. Av høgskoleutdannet helsepersonell hadde radiografene prosentvis størst vekst med nesten 4,5 prosent flere årsverk.

Mer personell og økt kompetanse fra 1990 til 2000

Dersom vi ser på perioden 1990 til 2000, har det vært betydelig vekst i antall årsverk ved somatiske sykehus, en økning på nesten 26 prosent. Det er universitets- og høgskoleutdannet helsepersonell som har økt mest. Årsverk for leger økte med om lag 55 prosent, det vil si nesten 2 500 flere årsverk. Både regionsykehusene og sentralsykehusene har fått om lag 1 000 flere legeårsverk i denne perioden. Antall årsverk for sykepleiere økte med om lag 6 700, en vekst på nesten 43 prosent. Annet høgskoleutdannet helsepersonell som bioingeniører, fysioterapeuter, radiografer og ergoterapeuter har også hatt en sterk økning i denne perioden. Av disse personellgruppene økte årsverk for radiografene prosentvis mest, med vel 75 prosent. Tidligere var disse personellgruppene små i antall, men nå utgjør de en ikke ubetydelig del av de ansatte ved sykehusene. Bioingeniørene er den største gruppen med om lag 3 100 årsverk. Kunnskapsutviklingen og den tekniske utvikling ved sykehusene gjør at det stadig kommer til nye yrkesgrupper som er eksperter på en del av helseområdet. Dette gjelder for eksempel audiografer, ortoptister og ernæringsfysiologer. Disse yrkesgruppene har imidlertid ikke egne kategorier i statistikken.

Til tross for mangel på pleiepersonell har antall årsverk for hjelpepleiere blitt redusert ned nesten 22 prosent i denne perioden. Hjelpepleierne hadde også en sterk nedgang på 1980-tallet. Personell knyttet til administrasjon, drifts- og servicefunksjoner har hatt lavere vekst enn universitets- og høgskoleutdannet helsepersonell, men er likevel en stor personellgruppe med vel 17 000 årsverk ved utgangen av 2000.

Lavere vekst i sykehusopphold - mer poliklinisk behandling

Behandling av inneliggende pasienter er hovedaktiviteten ved sykehusene. Det har i perioden 1990 til 2000 vært lavere vekst her enn veksten i antall årsverk. Antall polikliniske konsultasjoner økte imidlertid med nesten 41 prosent. Noe av økningen i polikliniske konsultasjoner fra 1999 til 2000 på 4,9 prosent kan imidlertid skyldes bedre registrering av dagbehandling ved poliklinikk enn tidligere.

I 2000 ble det utført i overkant av 166 000 dagbehandlinger ved poliklinikkene.

Nøkkeltall for somatiske sykehus. 1990-2000
  1990 2000 Prosentvis endring
fra 1990 til 2000
Sykehus 92 78 -15,2
Heldøgnplasser 16 040 13 953 -13,0
Utskrivninger 612 724 691 974 12,9
Liggedøgn/oppholdsdøgn 4 507 876           4 151 650 -7,9
Gjennomsnittlig liggetid (døgn) 7,4 6 -18,9
Polikliniske konsultasjoner 2 547 089 3 587 464 40,8
årsverk1 i alt 46 508 58 434 25,6
årsverk1 for leger 4 576 7 072 54,5
årsverk1 for sykepleiere 15 614 22 314 42,9
årsverk1 for personell med 3-årig høyskoleutdanning innen helsefag2 3 802 5 602 47,3
årsverk1 for hjelpepleiere 6 629 5 195 -21,6
årsverk1 for annet personell i pasientrettet arbeid 912 1 190 30,5
årsverk1 for personell innen administrasjon, tekniske og servicefunksjoner 14 974 17 062 13,9
1  årsverk er summen av heltidsansatte og deltidsansatte (omregnet til heltidsansatte) ved utgangen av året. Overtid er ikke inkludert.
2  Fysioterapeuter, fysiokjemikere, bioingeniører, radiografer og ergoterapeuter.

Tabeller: