19421_not-searchable
/helse/statistikker/speshelsesom/aar
19421
Personellvekst og økt kompetanse
statistikk
2000-09-26T10:00:00.000Z
Helse
no
speshelsesom, Spesialisthelsetjenesten, somatikkHelsetjenester, Helse
false

Spesialisthelsetjenesten, somatikk1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Personellvekst og økt kompetanse

Fra 1990 til 1999 økte antall årsverk ved somatiske sykehus fra om lag 46 500 årsverk til vel 57 600 årsverk, det vil si en vekst på nesten 24 prosent. Det tilsvarer en gjennomsnittlig årlig endring på 2,4 prosent.

Til sammenligning var veksten i antall årsverk i perioden 1980 til 1989 i overkant av 1 prosent per år.

 Personellgrupper i somatiske sykehus 1980, 1990 og 1999.

50 prosent flere legeårsverk

Både på 1980- og 1990-tallet var det størst vekst i årsverk for ansatte med universitets- og høgskoleutdanning innen helsefag. For de fleste helseprofesjoner økte imidlertid antall årsverk langt mer på 1990-tallet enn på 1980-tallet. På 1990-tallet økte antall årsverk for leger med om lag 50 prosent og årsverk for sykepleiere inklusive jordmødre økte med vel 42 prosent. De tilsvarende tallene på 1980-tallet var nesten 24 prosent for leger og vel 27 prosent for sykepleierne.

Færre hjelpepleiere

For hjelpepleierne har det derimot vært en motsatt trend. Antall hjelpepleierårsverk ved somatiske sykehus ble redusert både på 1980- og 1990-tallet, men nedgangen har vært størst på 1990-tallet.

Da ble det om lag 21 prosent færre årsverk for hjelpepleiere, inkludert barnepleiere. Mangel på helsepersonell har ikke bidratt til å frigi arbeidsoppgaver til helsepersonell med lavere utdanning. Økt spesialisering og en utvikling i retning av høyere utdanningsnivå har heller ikke bidratt til økt bruk av hjelpepleiere i sykehusene. Årsverk for ansatte med administrasjons-, drifts- og servicefunksjoner økte både på 1980- og 1990-tallet, men veksten her var lavere enn for høgskoleutdannet helsepersonell.

Når det gjelder veksten i antall årsverk ved somatiske sykehus fra 1998 til 1999, var den på 3,4 prosent. Dette utgjorde nesten 1 900 flere årsverk. De fordelte seg med 264 flere årsverk for leger og 962 flere årsverk for sykepleiere inklusive jordmødre. Av høgskoleutdannet helsepersonell økte årsverk for ergoterapeutene prosentvis mest. Årsverk for hjelpepleiere og barnepleiere ble derimot litt redusert, mens årsverk for ansatte med administrasjons-, drifts- og servicefunksjoner økte med om lag 4,2 prosent.

Ved utgangen av 1999 var 1 236 årsverk knyttet til somatiske institusjoner utenom sykehusene. Dette er vel 80 færre årsverk enn året før. Nedgangen skyldes hovedsakelig at institusjoner/avdelinger har blitt inkludert i somatiske sykehus eller gått over til kommunale sykehjem.

Tabeller: