19423_not-searchable
/helse/statistikker/speshelsesom/aar
19423
Kraftig personellvekst i 1990-årene
statistikk
2000-06-23T10:00:00.000Z
Helse
no
speshelsesom, Spesialisthelsetjenesten, somatikkHelsetjenester, Helse
false

Spesialisthelsetjenesten, somatikk1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig personellvekst i 1990-årene

Fra 1990 til 1999 økte antall årsverk ved somatiske sykehus med om lag 11 300 årsverk, det vil si vel 24 prosent, mot 11, 6 prosent i 1980-årene. Men antall hjelpepleierårsverk har sunket kraftig.

Både på 1980- og 1990-tallet var det størst vekst i årsverk for ansatte med 3-årig høgskoleutdanning eller mer innen helsefag. For de fleste helseprofesjoner økte imidlertid antall årsverk langt mer på 1990-tallet enn på 1980-tallet. På 1990-tallet ble det nesten 2 300 flere årsverk for leger og om lag 6 300 flere årsverk for sykepleierne. De tilsvarende tallene på 1980-tallet var vel 850 flere årsverk for leger og nesten 3 000 flere årsverk for sykepleierne.

Færre hjelpepleiere

For hjelpepleierne har det derimot vært en motsatt trend. Antall hjelpepleierårsverk ved somatiske sykehus ble redusert både på 1980- og 1990-tallet, men nedgangen har vært størst på 1990-tallet. På 1990-tallet ble det nesten 21 prosent færre årsverk for hjelpepleiere inklusiv barnepleiere. Mangel på helsepersonell og en utvikling i retning av økt utdanningsnivå og spesialisering ved somatiske sykehus, har altså ikke bidratt til å frigi arbeidsoppgaver til helsepersonell med lavere utdanning. Årsverk for ansatte med administrasjons-, drifts- og servicefunksjoner økte både på 1980- og 1990-tallet, men veksten her var lavere enn for høyskoleutdannet helsepersonell.

Når det gjelder veksten i antall årsverk ved somatiske sykehus fra 1998 til 1999, var den nesten 4 prosent. Dette utgjorde vel 2 100 flere årsverk. Det ble 263 flere årsverk for leger og 1 006 flere årsverk for sykepleiere inklusive jordmødre. Av høyskoleutdannet helsepersonell økte årsverk for ergoterapeutene prosentvis mest. Årsverk for hjelpepleiere og barnepleiere ble litt redusert, mens årsverk for ansatte med administrasjons-, drifts- og servicefunksjoner økte med om lag 5,3 prosent. Dette er den største årlige veksten for denne gruppen på 1990-tallet.

Antall polikliniske konsultasjoner økte med i underkant av 4 prosent fra 1998 til 1999. Det ble i 1999 utført vel 3,4 millioner polikliniske konsultasjoner ved somatiske sykehus. Fra 1998 til 1999 er det en liten reduksjon i sengekapasiteten.

Somatiske sykehus omfatter alle somatiske sykehus pluss den somatiske delen ved sykehus som både har somatiske og psykiatriske avdelinger.

årsverk i somatiske sykehus, etter stilling/utdanning.
Prosent av totalt antall årsverk
Stilling/utdanning 1980 1990 1999
Leger 8,8 9,8 11,9
Sykepleiere og jordmødre 28,9 33,6 38,4
Hjelpepleiere 17,2 14,3 9,1
3-årig høgskoleutdanning1 6,3 8,2 9,5
Annet personell i pasientrettet arbeid 5,2 2,0 1,2
Administrasjons-, service- og teknisk personell                 33,7 32,2 29,9
1  Fysioterapeuter, fysiokjemikere, bioingeniører, radiografer og ergoterapeuter.

Tabeller: