19381_not-searchable
/helse/statistikker/speshelseregn/aar
19381
Høy vekst i regionsykehusenes utgifter
statistikk
2001-09-19T10:00:00.000Z
Helse
no
speshelseregn, Spesialisthelsetjenesten, regnskapstallHelsetjenester, Helse
false

Spesialisthelsetjenesten, regnskapstall2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy vekst i regionsykehusenes utgifter

Brutto driftsutgifter ved landets regionsykehus økte med vel 9 prosent fra 1999 til 2000. For institusjoner i alt innen spesialisthelsetjenesten, var utgiftsøkningen 7 prosent. Utgiftene totalt var vel 42 milliarder kroner, eller om lag 9 400 kroner per innbygger.

Institusjoner innen spesialisthelsetjenesten omfatter landets somatiske og psykiatriske institusjoner. Se "Om statistikken" for nærmere spesifikasjon. Om lag 34 milliarder av utgiftene stammer fra drift av somatiske institusjoner og vel 8 milliarder fra drift av psykiatriske institusjoner i 2000. Denne 80/20-prosentfordelingen av utgiftene mellom somatikk og psykiatri har ikke endret seg vesentlig i løpet av de 10 siste årene.

Størst vekst i regionsykehusenes utgifter

Størstedelen (33 milliarder) av utgiftene til somatiske institusjoner, ble brukt på somatiske sykehus, og av disse ble 11,5 milliarder brukt ved regionsykehus, 11 milliarder ved sentralsykehus (fylkessykehus I) og 8,5 milliarder ved lokalsykehus (fylkessykehus II). Utgiftsveksten for disse institusjonsgruppene var henholdsvis 9,6, 6,1 og 7,3 prosent fra 1999 til 2000.

Høy vekst i utgiftene til barne- og ungdomspsykiatri

Av de vel 8 milliardene til psykiatriske institusjoner, ble 7 milliarder brukt til voksenpsykiatri og 1 milliard til barne- og ungdomspsykiatri. Utgiftsveksten fra 1999 til 2000 var forholdsvis høy for sistnevnte kategori, hele 9,5 prosent. Driftsutgiftene til voksenpsykiatri økte med 4,8 prosent. Dette har vært et mønster for hele perioden 1990-2000. Den gjennomsnittlige årlige utgiftsveksten i denne perioden var for barne- og ungdomspsykiatri på 8,8 prosent og for voksenpsykiatri på 5,6 prosent. Utgiftsveksten har likevel vært noe sterkere på slutten av perioden; spesielt fra 1997 til 1998 da en spesiell psykiatrisatsing ble satt i verk.

Lønn, inkludert sosiale utgifter, utgjør den største utgiftsposten innenfor spesialisthelsetjenesten, med 73 prosent av brutto driftsutgifter i år 2000. Psykiatriske institusjoner har noe høyere utgiftsandel til lønn enn somatiske institusjoner. Prosentandelen for lønnsutgifter var henholdsvis 81 og 72 prosent for disse institusjonsgruppene i år 2000. Dette er forhold som har holdt seg tilnærmet konstant i hele perioden 1990-2000. At lønn utgjør en høyere andel av totale brutto driftsutgifter i psykiatriske institusjoner i forhold til i somatiske institusjoner, skyldes at utgiftsandelen til medisinske forbruksvarer og medikamenter er vesentlig høyere i somatiske institusjoner enn i psykiatriske institusjoner.

 Fylkenes brutto driftsutgifter korrigert for gjestepasientoppgjør, etter institusjonstype. Kroner per innbygger (aldersjustert). 2000

Høyest psykiatriutgifter i Oslo

Fylkenes brutto driftsutgifter til spesialisthelsetjenesten korrigert for gjestepasientoppgjør sier noe om hvor mye fylkene bruker på spesialisthelsetjenester til fylkets egne innbyggere. Driftsutgiftene er da inklusive utgifter til behandling av fylkets innbyggere ved andre fylkers institusjoner, men eksklusive utgifter (målt ved inntektene) ved behandling av gjestepasienter ved fylkets egne institusjoner.

Brutto driftsutgifter til somatiske institusjoner utgjorde vel 6 900 kroner per innbygger i landet sett under ett i 2000. Troms hadde de høyeste korrigerte driftsutgiftene per innbygger, vel 11 000, og Akershus de laveste, vel 5 000 per innbygger.

For voksenpsykiatriske institusjoner utgjorde brutto driftsutgifter vel 2 100 kroner per innbygger 18 år og over, landet sett under ett. Oslo hadde de høyeste korrigerte utgiftene med 3 612 kroner per innbygger, og Østfold hadde de laveste med 1 676 kroner per innbygger.

Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner brukte 1 048 kroner per innbygger 0-17 år, landet sett under ett. Også her brukte Oslo mest, med 2 178 kroner per innbygger, mens Sogn og Fjordane hadde lavest utgift per innbygger med 674 kroner.

Tabeller: