19383_not-searchable
/helse/statistikker/speshelseregn/aar
19383
9 400 kroner per innbygger
statistikk
2001-06-21T10:00:00.000Z
Helse
no
speshelseregn, Spesialisthelsetjenesten, regnskapstallHelsetjenester, Helse
false

Spesialisthelsetjenesten, regnskapstall2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

9 400 kroner per innbygger

Utgiftene til institusjoner innen spesialisthelsetjenesten økte med 7 prosent fra 1999 til 2000. I alt ble det brukt vel 42 milliarder kroner. Dette tilsvarer om lag 9 400 kroner per innbygger, en økning på nesten 600 kroner fra 1999.

Institusjoner innen spesialisthelsetjenesten omfatter landets somatiske og psykiatriske institusjoner. Se "Om statistikken" for nærmere spesifikasjon.

Det ble brukt om lag 34 milliarder kroner på somatiske institusjoner i 2000, en økning på 2,2 milliarder kroner fra året før. Mesteparten av disse utgiftene, 98 prosent i 2000, var utgifter til somatiske sykehus.

 Utgifter til institusjoner innen spesialisthelsetjenesten. 1990-2000. Milliarder kroner

I psykiatriske institusjoner ble det brukt 8,6 milliarder kroner i 2000. Det var nesten 570 millioner mer enn i 1999. Mesteparten av utgiftene til psykiatriske institusjoner, 87 prosent i 2000, var utgifter til voksenpsykiatri.

Somatiske sykehus: Regionsykehusene har størst utgiftsvekst

For de somatiske sykehusene viser de foreløpige tallene at utgiftsveksten har vært størst ved regionsykehusene. Totalt sett brukte disse 900 millioner kroner, eller 8,6 prosent, mer i 2000 enn i 1999. Til sammenligning økte sentralsykehusenes brutto driftsutgifter med vel 660 millioner kroner. Det tilsvarer en utgiftsvekst noe under gjennomsnittet. Lokalsykehusene og de private sykehusene hadde en utgiftsvekst som gjennomsnittet, mens spesialsykehusene brukte om lag det samme i 2000 som i 1999. Dette må ses i sammenheng med at spesialsykehusenes brutto driftsutgifter vokste sterkt fra 1998 til 1999, men rent organisatoriske endringer kan også ligge bak her.

Psykiatriske institusjoner: Utgifter til barne- og ungdomspsykiatri har økt mest

De foreløpige tallene viser at brutto driftsutgifter til voksenpsykiatriske institusjoner vokste med 6,7 prosent fra 1999 til 2000, mens barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner hadde en utgiftsvekst på 9,4 prosent.

I perioden 1990-2000 vokste utgiftene til psykiatriske institusjoner gjennomsnittlig med vel 6 prosent per år. Den gjennomsnittlige årlige økningen i utgifter har vært større for barne- og ungdomspsykiatri (nesten 9 prosent) enn for voksenpsykiatri (om lag 6 prosent). Psykiatrisatsingen slår ut i en sterkere vekst mot slutten av 1990-tallet enn i begynnelsen av perioden. Spesielt sterk var veksten fra 1997 til 1998 med en utgiftsøkning på 13 prosent.

Tabeller: