43068_not-searchable
/helse/statistikker/hjulet/aar
43068
Hjulet 1999
statistikk
1999-12-31T10:00:00.000Z
Helse
no
hjulet, Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt), helseforhold, sosiale forhold, levekårHelseforhold og levevaner , Helse
false

Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt)1999

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Hjulet 1999

Hjulet (Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene) utgis hvert år av Sosial- og helsedepartementet i samarbeid med Statistisk sentralbyrå og Statens helsetilsyn.

Årets utgave av Hjulet omfatter disse områdene: Befolkning, levekår, sosialtjeneste/ barnevern, pleie- og omsorgstjeneste, kommunehelsetjeneste, pasientstatistikk, sysselsetting, kriminalitet og kommuneregnskaper. Dessuten er det gitt nye tall (basert på årene 1993-1997) for forventet gjenværende leveår i kommunene.

I tillegg til data samlet inn av SSB inneholder Hjulet også data om krefttilfeller, kosthold og mosjon, vaksinasjoner, psykisk helsevern og trygd. Data er levert for alle landets kommuner. Dessuten presenteres et stort utvalg data for bydeler/ distrikt i de 31 største kommunene.

Data publiseres på to ulike måter: I papirhefter fra Sosial- og helsedepartementet publiseres nøkkeltall med beregnede rater. Her på Statistisk sentalbyrås webtjeneste presenteres derimot de absolutte tallene som ligger bak ratene. Unntaket er samletabell 2 GERIX-data og tabell 7 Kosthold og mosjon, som inneholder de samme beregnede rater som i heftene. Tabell 3 Indeks for levekårsproblemer og tabell 24 Indekser for behov og utbygging av tjenester er likeledes kopier av de beregnede tallene som står i heftene med nøkkeltall. Dataene fra "Hjulet" tilbys også på diskett med omtrent samme innhold som denne internett-versjonen.

De 1998-tallene som er markert med stjerne i innholdsoversikten nedenfor, er foreløpige tall. De øvrige 1998-tallene er endelige tall. Ved å klikke på en tabell i listen nedenfor, får du se denne tabellen. Hvis ønskelig, kan du så overføre denne i ASCII-format (kommaseparert) eller XLS-format."

Mer informasjon: Harald Tønseth, tlf. 21 09 46 36, e-post: hat@ssb.no, Seksjon for helsestatistikk.


Tabelltittel Kilde Komma-
separert
Excel
Brukere av hjemmetjenester/tildelte timer pr. uke, etter behovsnivå. Prosent. Gjennomsnitt. 1995 og 1998 * GERIX, Statistisk sentralbyrå csv xls
Brukere av hjemmetjenester etter tilgang på privat hjelp. Gjennomsnittlig behovsnivå. Tildelte timeverk pr. uke, gjennomsnitt. 1998 * GERIX, Statistisk sentralbyrå csv xls
Institusjonstjenester. Beboere etter behovsnivå og andel beboere under 67 år. Prosent. Veiet gjennomsnittlig behovsnivå for beboere under og over 67 år. 1995 og 1998 * GERIX, Statistisk sentralbyrå csv xls
Sammensetningen av kommunenes utgifter til helse, pleie/ omsorg og sosial. Korrigerte brutto driftsutgifter etter tjenesteområde (funksjon) - tall i 1000 kr. 1998 * KOSTRA, Statistisk sentralbyrå csv xls
Befolkningstall for 1. januar 1999 (For bydelene: 1/1-1998) Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå csv xls
Barnetrygdsmottakere pr. 31/12-1996, 31/12-1997 og 31/12-1998 Rikstrygdeverket csv xls
Indeks for levekårsproblemer. Rikstrygdeverket og Statistisk sentralbyrå csv xls
Sosialhjelpstilfeller i alt 1996, 1997 og 1998 . Trygemottakere og trygdemottakere med sosialhjelp samme år. 1997. Flyktninger og sosialhjelp 1997. Sosialstatistikk, Befolkningsstatistikk og Inntektsregister. Statistisk sentralbyrå csv xls
Uførepensjonister pr. 31/12-1997 og 31/12-1998 Rikstrygdeverket csv xls
Uførepensjonister med grunn- og/eller hjelpestønad pr. 31/12-1998 Rikstrygdeverket csv xls
Løpende attføringspenge- og rehabiliteringspengetilfeller 31/12-1997 og 31/12-1998 Rikstrygdeverket csv xls
Avsluttede sykepengetilfeller over 8 uker. 1997 og 1998 Rikstrygdeverket csv xls
Enslige forsørgere med stønad fra folketrygden pr. 31/12-1997 og 31/12-1998. Antall kvinner i alt 20-39 år pr. 1/1-1998 og pr. 1/1-1999 Rikstrygdeverket csv xls
Registrert arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak 25-66 år. Årsgjennomsnitt 1997 og 1998. (For bydelene: Mai 1997 og mai 1998) Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå csv xls
Sosialhjelpstilfeller 18-24 år 1996, 1997 og 1998 Sosialstatistikk, Statistisk sentralbyrå. csv xls
Barnevern. Barn med barnevernstiltak i løpet av året. 1998. Folketall 0-17 år pr. 1/1-1998 Barnevernsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. csv xls
Registrert arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak 16-24 år. Årsgjennomsnitt 1997 og 1998. (For bydelene: Mai 1997 og mai 1998) Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå csv xls
Barn 0-15 år med grunn- og/eller hjelpestønad. Gjennomsnitt 1996-1998 Rikstrygdeverket csv xls
Voldskriminalitet. Anmeldte lovbrudd. Gjennomsnitt for 1997 og 1998 etter gjerningskommune. Kriminalstatistikk, Statistisk sentralbyrå. csv xls
Narkotikaforbrytelser og overtredelser av alkoholloven. Siktelser etter personens bostedkommune. Gjennomsnitt for 1996 og 1997. Kriminalstatistikk, Statistisk sentralbyrå. csv xls
Promillekjøring. Siktelser etter personens bostedskommune. Gjennomsnitt for 1996 og 1997. Antall kjøretøy pr. 31/12-1996 Kriminalstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Veidirektoratet. csv xls
Anmeldte lovbrudd i alt og gjennomsnittslovbruddets grovhet. Gjennomsnitt for 1997 og 1998 etter gjerningskommune. Kriminalstatistikk, Statistisk sentralbyrå. csv xls
Mosjon og kosthold. Andel menn og kvinner 40-42 år som er fysisk inaktive. Fremmøteprosent. 1996-1997. Andel 40-42 år som spiser fisk sjeldnere enn 1 gang pr. uke og frukt/ grønnsaker sjeldnere enn 1 gang pr. dag. Fremmøteprosent. 1995-1998 Statens helseundersøkelser. csv xls
Krefttilfeller. Personer i live med kreftdiagnose etter antall år fra diagnosetidspunktet. 31/12-1986 og 31/12-1996 Kreftregisteret csv xls
Forventet gjenværende leveår for 0-åringer, 40-åringer og 80-åringer. 1993-1997 Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå csv xls
Netto driftsresultat, brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter i kommunene i 1997 og 1998. 1 000 kroner Kommuneregnskapet, Statistisk sentralbyrå csv xls
Helse- og sosialsektorens brutto og netto driftsutgifter. 1998 . 1 000 kr. Kommuneregnskapet, Statistisk sentralbyrå csv xls
Brutto driftsutgifter for helse-, sosial- og pleie- og omsorgstjenesten 1996, 1997 og 1998. 1 000 kr. Kommuneregnskapet, Statistisk sentralbyrå csv xls
Personellkategorier 1998 . Årsverk etter virksomhetsområde Årsstatistikk for kommunehelsetjenesten, Sosialstatistikk og Pleie- og omsorgsstatistikk, Statistisk sentralbyrå csv xls
Vakanser i pleie- og omsorgstjenesten, kommunehelsetjenesten og sosialtjenesten. 1998 Årsstatistikk for kommunehelsetjenesten, Sosialstatistikk og Pleie- og omsorgsstatistikk, Statistisk sentralbyrå csv xls
Helsestasjonsvirksomhet og skolehelsetjeneste. Antall 3. polio-vaksiner til barn under 2 år. Elever gått ut av 9. klasse med MMR-vaksine. Fullførte 4-årskontroller ved lege. 1998 Statens helsetilsyn (SYSVAK-registeret) og årsstatistikk for kommunehelsetjenesten, Statistisk sentralbyrå csv xls
Kommunale tiltak som ledd i tilbudet til mennesker med psykiske lidelser. 1997 og 1998 Sosial- og helsedepartementet csv xls
Stønadssats og utbetalt beløp for økonomisk sosialhjelp 1997 og 1998 Sosialstatistikk, Statistisk sentralbyrå. csv xls
Langtidsmottak av sosialhjelp. Langtidsmottakere og langtidsmottakere som er arbeidssøkere 1997 og 1998. Sosialstatistikk, Statistisk sentralbyrå csv xls
Mottakere av hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand. Avlastning og støttekontakt. 1998 Pleie- og omsorgsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. csv xls
Brukerbetaling for hjemmetjenester. 1998 Pleie- og omsorgsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. csv xls
Boliger som kommunen disponerer til pleie- og omsorgsformål for eldre og funksjonshemmede. Pr. 31. desember 1998 Pleie- og omsorgsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. csv xls
Plasser i og kjennetegn ved boformer for eldre med heldøgns omsorg. 1998 Pleie- og omsorgsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. csv xls
Pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Indekser for behov og utbygging av tjenester. 1998 Pleie- og omsorgsstatistikk og befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. csv xls
Forbruk av somatiske sykehustjenester. Sykehusopphold, personer utskrevet og sykehusopphold for hjerte/kar-sykdommer. Liggedager og sykehusopphold for øyeblikklig hjelp. 1998 . Bostedskommune. Pasientstatistikk, Statistisk sentralbyrå csv xls

Variabelnavn i kommaseparerte filer 1999