43070_not-searchable
/helse/statistikker/hjulet/aar
43070
Hjulet 1998
statistikk
1998-12-31T10:00:00.000Z
Helse
no
hjulet, Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt), helseforhold, sosiale forhold, levekårHelseforhold og levevaner , Helse
false

Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt)1998

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Hjulet 1998

Hjulet er en årlig databestilling fra Sosial- og helsedepartementet til Statistisk sentralbyrå. Utvalget av data fastsettes av departementet etter konsultasjoner bl.a. med SSB. Utvalget publiseres (som rater) i hefter med nøkkeltall og (som absolutte tall) på diskett. Materialet som legges ut på Internett tilsvarer omtrent innholdet på disketten. Internett-materialet er nå oppdatert med endelige 1997-tall. Data om mottakere av økonomisk sosialhjelp og om vaksiner er fortsatt foreløpige 1997-tall

Ved å klikke på tabellene i listen nedenfor får du se tabellen. Hvis ønskelig, kan du så overføre tabellen i ASCII-format (kommaseparert) eller XLS-format.

 

 

TabelltittelKildePRNXLS
Befolkningstall for 1. januar 1998Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyråprnxls
Barnetrygdsmottakere pr. 31/12-1995, 31/12-1996 og 31/12-1997Rikstrygdeverketprnxls
Sosialhjelpstilfeller i alt 1995, 1996 og 1997 . Trygemottakere og trygdemottakere med sosialhjelp samme år. 1996. Flyktninger og sosialhjelp 1996.Sosialstatistikk, Befolkningsstatistikk og Inntektsregister.prnxls
Uførepensjonister pr. 31/12-1996 og 31/12-1997Rikstrygdeverketprnxls
Uførepensjonister med grunn- og/eller hjelpestønad pr. 31/12-1997Rikstrygdeverketprnxls
Løpende attføringspenge- og rehabiliteringspengetilfeller 31/12-1996 og 31/12-1997Rikstrygdeverketprnxls
Avsluttede og løpende sykepengetilfeller over 8 uker. 1996 og 1997Rikstrygdeverketprnxls
Enslige forsørgere med stønad fra folketrygden pr. 31/12-1997. Antall kvinner i alt 20-39 år pr. 1/1-1997 og pr. 1/1-1998Rikstrygdeverketprnxls
Registrert arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak 25-66 år. Årsgjennomsnitt 1996 og 1997. (For bydelene: Mai 1996 og mai 1997)Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyråprnxls
Sosialhjelpstilfeller 18-24 år 1995, 1996 og 1997Sosialstatistikk, Statistisk sentralbyrå.prnxls
Barnevern. Barn med barnevernstiltak i løpet av året. 1997. Folketall 0-17 år pr. 1/1-1998Barnevernsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.prnxls
Registrert arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak 16-24 år. Årsgjennomsnitt 1996 og 1997. (For bydelene: Mai 1996 og mai 1997)Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyråprnxls
Barn 0-15 år med grunn- og/eller hjelpestønad. Gjennomsnitt 1995-1997Rikstrygdeverketprnxls
Voldskriminalitet. Anmeldte lovbrudd. Gjennomsnitt for 1996, 1997 og 1. kvartal 1998 etter gjerningskommune.Kriminalstatistikk, Statistisk sentralbyrå.prnxls
Narkotikaforbrytelser og overtredelser av alkoholloven. Siktelser etter personens bostedkommune. Gjennomsnitt for 1995 og 1996.Kriminalstatistikk, Statistisk sentralbyrå.prnxls
Promillekjøring. Siktelser etter personens bostedskommune. Gjennomsnitt for 1995 og 1996. Antall kjøretøy pr. 31/12-1996Kriminalstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Veidirektoratet.prnxls
Anmeldte lovbrudd i alt og gjennomsnittslovbruddets grovhet. Gjennomsnitt for 1996, 1997 og 1. kvartal 1998 etter gjerningskommune.Kriminalstatistikk, Statistisk sentralbyrå.prnxls
Veitrafikkulykker med personskade etter ulykkessted. 1995, 1996 og 1997.Samferdselsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.prnxls
Infarktrisiko. Dagligrøyking, serumkolestrol og systolisk blodtrykk blant menn og kvinner 40-42 år. Fremmøteprosent. 1991-1997Statens helseundersøkelserprnxls
Krefttilfeller. Nye og forventede etter alder. 1986-1990 og 1991-1995Kreftregisteretprnxls
Alders- og kjønnsstandardisert dødelighet. Gjennomsnitt for årene 1991-1995. Dødelighet pr. 100 000 innbyggere. KonfidensintervallDødsårsaksregisteret, Statistisk sentralbyråprnxls
Alders- og kjønnsstandardisert dødelighet 0-69 år. 1991-1995, 1986-1990 og 1981-1985. Årsgjennomsnitt. Dødelighet pr. 100 000 innbyggere.Dødsårsaksregisteret, Statistisk sentralbyråprnxls
Netto driftsresultat, brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter i kommunene i 1996 og 1997. 1 000 kronerKommuneregnskapet, Statistisk sentralbyråprnxls
Helse- og sosialsektorens brutto og netto driftsutgifter. 1997 . 1 000 kr.Kommuneregnskapet, Statistisk sentralbyråprnxls
Brutto driftsutgifter for helse-, sosial- og pleie- og omsorgstjenesten 1995, 1996 og 1997. 1 000 kr.Kommuneregnskapet, Statistisk sentralbyråprnxls
Personellkategorier 1997. Årsverk etter virksomhetsområdeÅrsstatistikk for kommunehelsetjenesten, Sosialstatistikk og Pleie- og omsorgsstatistikk, Statistisk sentralbyråprnxls
Vakanser i pleie- og omsorgstjenesten, kommunehelsetjenesten og sosialtjenesten. 1997Årsstatistikk for kommunehelsetjenesten, Sosialstatistikk og Pleie- og omsorgsstatistikk, Statistisk sentralbyråprnxls
Helsestasjonsvirksomhet og skolehelsetjeneste. Antall 3. polio-vaksiner til barn under 2 år. Elever gått ut av 9. klasse med MMR-vaksine. Fullførte 4-årskontroller ved lege. 1997Statens helsetilsyn (SYSVAK-registeret) og årsstatistikk for kommunehelsetjenesten, Statistisk sentralbyråprnxls
Kommunale tiltak som ledd i tilbudet til mennesker med psykiske lidelser. 1996 og 1997.Sosial- og helsedepartementetprnxls
Stønadssats og utbetalt beløp for økonomisk sosialhjelp 1996 og 1997Sosialstatistikk, Statistisk sentralbyrå.prnxls
Langtidsmottak av sosialhjelp. Langtidsmottakere og langtidsmottakere som er arbeidssøkere 1996 og 1997.Sosialstatistikk, Statistisk sentralbyråprnxls
Mottakere av hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand. 1997Pleie- og omsorgsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.prnxls
Brukerbetaling for hjemmetjenester. 1997Pleie- og omsorgsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.prnxls
Boliger som kommunen disponerer til pleie- og omsorgsformål for eldre og funksjonshemmede. Pr. 1. desember 1997Pleie- og omsorgsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.prnxls
Plasser i og kjennetegn ved boformer for eldre med heldøgns omsorg. 1997Pleie- og omsorgsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.prnxls
Forbruk av somatiske sykehustjenester. Sykehusopphold, personer utskrevet og liggedager. Etter bostedskommune. 1997Pasientstatistikk, Statistisk sentralbyråprnxls

 

Variabelnavn i kommaseparerte filer til Hjulet 1998


Mer informasjon: Harald Tønseth, tlf. 21 09 46 36, e-post: hat@ssb.no , Seksjon for helsestatistikk.