43072_not-searchable
/helse/statistikker/hjulet/aar
43072
Hjulet 1997
statistikk
1997-12-31T10:00:00.000Z
Helse
no
hjulet, Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt), helseforhold, sosiale forhold, levekårHelseforhold og levevaner , Helse
false

Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt)1997

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Hjulet 1997

Hjulet er en årlig databestilling fra Sosial- og helsedepartementet til Statistisk sentralbyrå. Utvalget av data fastsettes av departementet etter konsultasjoner bl.a. med SSB. Utvalget publiseres (som rater) i hefter med nøkkeltall og (som absolutte tall) på diskett. Materialet som legges ut på Internett tilsvarer omtrent innholdet på disketten.
Foreløpige tall er merket med * i innholdsoversikten nedenfor.

Ved å klikke på tabellene i listen nedenfor får du se tabellen. Hvis ønskelig, kan du så overføre tabellen i ASCII-format (semikolonseparert) eller XLS-format.

TabelltittelKildePRNXLS
Befolkningstall for 1. januar 1997Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyråprnxls
Barnetrygdsmottakere pr. 30/6-1994, 30/12-1995 og 31/12-1996Rikstrygdeverketprnxls
Sosialhjelpstilfelle i alt 1994, 1995 og 1996 og sambruk sosialhjelp og trygd 1995Sosialstatistikk og Inntekstregisteret, Statistisk sentralbyråprnxls
Uførepensjonister 31/12-1995 og 31/12-1996Rikstrygdeverket.prnxls
Uførepensjonister med grunn- og/eller hjelpestønad pr. 31/12-1996.Rikstrygdeverket.prnxls
Løpende attføringspenge- og rehabiliteringspengetilfelle 16-66 år 31/12-1995 og 31/12-1996Rikstrygdeverket.prnxls
Avsluttede og løpende sykepengetilfelle over 8 uker. 1995 og 1996Rikstrygdeverket.prnxls
Overgangsstønad pr. 31/12-1995 og 31/12-1996. Antall kvinner i alt 20-39 år pr 1/1-1996 pr. og 1/1-1997.Rikstrygdeverket.prnxls
Registrert arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak 25-66 år. Årsgjennomsnitt 1995 og 1996. (For bydelene: mai 1995 og mai 1996)Arbeidsmarkedstatistikk, Statistisk sentralbyråprnxls
Sosialhjelpstilfelle 18-24 år 1994, 1995 og 1996Sosialstatistikk, Statistisk sentralbyråprnxls
Barnevern.Barn med barnevernstiltak i løpet av året. 1996. Folketall 0-17 år pr. 1/1-1997Barnevernstatistikk, Statistisk sentralbyråprnxls
Registrert arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak 16-24 år. Årsgjennomsnitt 1995 og 1996. (For bydelene: mai 1995 og mai 1996)Arbeidsmarkedstatistikk, Statistisk sentralbyråprnxls
Barn 0-15 år med grunn- og/eller hjelpestønad. Gjennomsnitt 1994-1996 og 1991-1993Rikstrygdeverket.prnxls
Voldskriminalitet. Anmeldte lovbrudd. Gjennomsnitt for 1995, 1996 og 1. kvartal 1997 etter gjerningskommune.Kriminalstatistikk, Statistisk sentralbyråprnxls
Siktelser for narkotikaforbrytelser og overtredelse av alkoholloven. Gjennomsnitt for 1994 og 1995 etter bostedskommune.Kriminalstatistikk, Statistisk sentralbyråprnxls
Anmeldte lovbrudd i alt og gjennomsnittlig grovhet. Gjennomsnitt for 1995 og 1996 etter gjerningskommune.Kriminalstatistikk, Statistisk sentralbyråprnxls
Forventet levealder for 0-åringer, 40-åringer og 80-åringer. Menn og kvinner. 1991-1995.Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyråprnxls
Netto driftsresultat, brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter i kommunene 1995 og 1996.Kommuneregnskapet, Statistisk sentralbyråprnxls
Helse- og sosialsektorens brutto- og netto driftsutgifter. 1996Kommuneregnskapet, Statistisk sentralbyråprnxls
Brutto driftsutgifter for helse-, sosial- og pleie- og omsorgstjenesten 1994, 1995 og 1996Kommuneregnskapet, Statistisk sentralbyråprnxls
Personellkategorier 1996. Årsverk etter virksomhetsområdeStatistikk for kommunehelsetjenesten, Sosialstatistikk, Pleie- og omsorgsstatistikk, Statistisk sentralbyråprnxls
Vakanser i pleie- og omsorgstjenesten, helsetjenesten og sosial- tjenesten. 1996Statistikk for kommunehelsetjenesten, Sosialstatistikk, Pleie- og omsorgsstatistikk, Statistisk sentralbyråprnxls
Helsestasjonsvirksomhet og skolehelsetjeneste. Antall 3. poliovaksiner til barn under 2 år. Elever gått ut av 9. klasse uten MMR-vaksine. Fullførte 4-årskontroller ved lege. 1996 * Statens helsetilsyn (SYNSVAK-registeret) og Statistikk for kommunehelsetjenesten, Statistisk sentralbyråprnxls
Kommunale tiltak som ledd i tilbudet til mennesker med psykiske lidelser. 1995 og 1996.Sosial- og helsedepartementetprnxls
Stønadssats og utbetalt beløp for økonomisk sosialhjelp 1995 og 1996Sosialstatistikk, Statistisk sentralbyråprnxls
Sosialhjelp. Langtidsmottakere og langtidsmottakere som er arbeidssøkere 1995 og 1996Sosialstatistikk, Statistisk sentralbyråprnxls
Mottakere av hjemmehjelp og/eller praktisk bistand. 1996Pleie- og omsorgsstatistikk, Statistisk sentralbyråprnxls
Brukerbetaling for hjemmetjenester. 1996Pleie- og omsorgsstatistikk, Statistisk sentralbyråprnxls
Boliger som kommunen disponerer til pleie- og omsorgsformål for eldre og funksjonshemmede. Pr. 1. desember 1996Pleie- og omsorgsstatistikk, Statistisk sentralbyråprnxls
Plasser i og kjennetegn ved boformer for eldre med heldøgns omsorg 1997Pleie- og omsorgsstatistikk, Statistisk sentralbyråprnxls
Forbruk av somatiske sykehustjenester. Sykehusopphold, personer utskrevet og liggedager. 1996 * Pasientstatistikk, Statistisk sentralbyråprnxls